Засаг түрэ 28 sep 2022 541

Ээлжээтэ сесси

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси сентябриин 27-до  болобо. Тэндэ 27 асуудал зүбшэн харагдаһан байна.

© фото: Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Заншалта ёһоороо сесси һунгамалнуудай мэдүүлэлнүүдһээ эхилээ. Арадай һунгамалнууд Буряадай арад зондо хандалга хээ. Депутат Геннадий Доржиев үгэ абахадаа, сэрэгэй тусхай операцида татагдажа байгаа зондо, тэдэнэй гэр бүлэнүүдтэ туһалха тухай уласай үйлэдбэринүүдтэ, олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ хандаа.

- Буряад Уласай баатар хүбүүд сэрэгэй операцида эхинһээнь хабаадана, эмхи зургаанууд, юрын арад зон тэдээндэ туһална. Теэд мүнөө Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай арад зондоо хандаад байхадань, бидэ хамтаржа, нэгэ нюдарга шэнги болоод байха сагнай ерээ. Хүн бүхэмнай өөрын нэмэри оруулжа, туһа хүргэхэ аргатай, - гэжэ Геннадий Доржиев хэлээ.

Тэрэниие бусад һунгамалнууд дэмжээ. Татагдаһан сэрэгшэдтэ мүнгэ алта суглуулха тухай Леонтий Красовский, тусхай счёт нээхэ тухай Михаил Гергенов дурадхаа.

Ээлжээтэ сессидэ  трамвайн харгын заһабарилга тухай асуудал шиидхэгдээ. Тиин харгын жасын һанһаа трамвайн харгынууд заһабарилагдадаг болохо. “Буряад Уласай харгын жаса” гэһэн хуулида нэмэлтэ оруулһанай ашаар  энэ хэрэг бэелүүлэгдэхэ болобо.

Үнгэрһэн сессин үшөө нэгэ һонин гэхэдэ, Арадай Хуралай депутадууд «Уласай хог үйлэдбэрилдэг заводто” гүрэнэй гаранти үгэхэ тухай зүбшөөбэ. Тиин “Буряад Уласай 2023-2024 онуудай бюджет тухай” хуулиин гол дансада хубилалта оруулха тухай Буряадай мүнгэн һангай сайд Георгий Мадаев элидхэл хээ. Гол мүнгэн федеральна һанһаа “Экология” гэһэн Үндэһэтэнэй программын ашаар үгтэхэ байна. Тэрэнь 384 сая түхэриг. Уласай һанһаа 7,8 сая түхэриг. Завод өөрынгөө 78,4 сая түхэриг шэглүүлхэ юм. Бүхыдөө энэ хэрэгтэ 470 сая түхэриг хэрэгтэй. - Энэ проект һайнаар бүтээжэ шадабалнай, саашадаа энэ асуудалаар шиидхэхэ арга мүрнүүд бэлэн болоод байха, тиимэһээ энэ асуудал дэмжэе, - гэжэ Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Цырен-Даши Доржиев дурадхаа. Депутадууд түлэб булта дэмжээ.  Эдэ болон бусад асуудалнууд энэ үдэр харагдажа, депутадууд бултыень дэмжэһэн байна.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг