Засаг түрэ 29 sep 2022 529

Аймагуудта- шэнэ автобусууд

2022 ондо Буряад орон федеральна түлэбэй ашаар Хяагта,  Северобайкальск ба Закаменск хотонуудта 14 автобусуудые худалдан абтагдахаар түсэблэгдэнэ. Буряад орондо федеральна һан жасаһаа мүнгэ зөөри шэглүүлэгдээ. Энээн тухай захиралта  Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустин баталаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Макрорегионой хотонуудай болон бэшэшье нютагуудай ажаһуугшадта таатай зохид байдал байгуулгада,  зоной иишэ тиишээ ябадал һайжаруулалгада   энэ хэрэг туһалха, – гэжэ Михаил Мишустин тэмдэглээ.


Автобусуудые худалдан абаха хэрэгтэ һомологдоһон мүнгэ зөөриин ехэнхинь федеральна һан жасаһаа үгтөө.

- Буряад ороной Засагай газар Россиин Зүүн зүгые хүгжөөхэ яаманда хандажа, хотын хүн зониие зөөхэ унаа шэнэлхэ талаар дурадхалнуудые оруулаа. Эдэ дурадхалнууд Хяагтын, Хойто-Байгалай болон Захааминай аймагуудай захиргаануудһаа ороһон мэдүүлгэнүүдһээ үндэһэ абаа. Автобусуудые худалдан абаха мүнгэ зөөри бүхыдөө 82,2 сая түхэриг болоо, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшын уялгануудые дүүргэгшэ Евгений Луковников хөөрөө.

Буряадай унаа тээбэриин, зайн галай ба харгын һалбариие хүгжөөлгын сайдай уялгые дүүргэгшэ Александр Гоге тайлбарилһаар, бүхы 14 автобус энэ жэл абтаха, Хяагта хотодо «ПАЗ» түхэлэй 6 автобус ба 3 «ГАЗель» дамжуулагдаха, Северобайкальск хото руу  3 «ГАЗель»  ошохо. Харин  Закаменск хотодо  «ПАЗ» түхэлэй 2 автобус үгтэхэ юм.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа