Засаг түрэ 5 oct 2022 558

Дүй дүршэлөө харуулба

Буряад ороной түлөөлэгшэд  гүрэнэй - хубиин аргаар тамирай байшангуудые барилгын  дүй дүршэлөөр уласхоорондын хэмжээндэ хубаалдаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Кузбасста үнгэрһэн «Росси – тамирай ехэ гүрэн түрэ» гэһэн X хуралдаанда дэлхэйн 15 гүрэнһөө 5000 түлөөлэгшэд хабаадаа. Буряад ороной тамирай ба залуушуулай бодолгын талаар сайд Иван Козырев хамтын  аргаар тамирай байшангуудые барижа эхилһэн тухай  хуралдаан дээрэ хөөрөө. Мүнөөдэрэй талада хамтын  аргаар барилгануудта мэдүүлгэ үгэһэн Россиин гурбан түрүүшүүлэй тоодо Буряад орон ороно.  

 

«Буряад орондо баталһан хэлсээнүүдэй ёһоор Ивалгын аймагай Сотниково һууринда тамирай танхим ашаглагдана, тиихэдэ Улаан-Үдэдэ хоккейгээр Региональна  түб баригдажа байна», - гэжэ Иван Козырев тэмдэглээ.

Гэхэтэй хамта Буряад Улас «Бизнес-спринт» гэһэн урилдаанда хабаадажа, Россиин гурбан түрүү можо хизаарай тоодо ороо гэжэ сайд мэдүүлээ. Республикада байгуулагдаха табан «Тамирай сэсэн талмай» гэһэн манай түлэб конкурсын гол түлэбүүдэй нэгэн боложо тодоруулагдаа. Эндэ онсолон тэмдэглэхэдэ, талмайнуудай жэшээнүүд үндэһэн арадай угалза хээнүүдые  хэрэглэн бэлдэгдээ.

«Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хөөрэлдэхэдэмнай, энэ түлэб хотын болбосон байдалые хүгжөөлгын үшөө нэгэ арга болоно. Мүнөө байһан паркнуудые тэдэ үшөө һайжаруулжа, олониие татадаг газарнууд болохо. Тамирай сэхэ хүгжөөлгэдэ һайнаар нүлөөхэнь дамжаггүй, бүхыгөөрөө дэмжэхэбди гэжэ тэрэ хэлээ һэн», - гээд, уласхоорондын хуралдаанда манай талмай бэлдэһэн Елена Сандакова мэдүүлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа