Засаг түрэ 6 oct 2022 493

Дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ

Арадай Хуралай ээлжээтэ сессиин үедэ «Эрхэтэдые ниигэмэй талаар дэмжэлгын нэмэлтэ арганууд» тухай Буряад Уласай Хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые һунгамалнууд оруулба.

© фото: Буряадай Арадай Хуралай сайтһаа

Буряад Уласай «Байкал» гэһэн батальондо алба гараха тухай хэлсээ баталһан сэрэгшэдтэ, ДНР-тэ, ЛНР-тэ ба Украинада сэрэгэй тусхай операцида хабаадагшадта социальна дэмжэлгэ үзүүлхэ тухай тоолоһон бүридхэл үргэдхэгдэбэ. Сэрэгшэдэй үхибүүдые уласай гүрэнэй ба нютагай засагай хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ, мүн юрэнхы болбосоролой эмхинүүдтэ ээлжээгүйгөөр орохо тухай нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагдаа.

- Баатаршалга гаргажа, бэеэ гамнангүйгөөр сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан манай сэрэгшэд урдаа табиһан зорилгоёо булта дүүргэнэ. Тиимэһээ сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүдые, үхибүүдые дэмжэхэ - манай гол зорилго болоно, - гэжэ Арадай Хуралай социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец хэлэнэ.

Буряадай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряадай Арадай Хуралай сайтһаа