Засаг түрэ 5 oct 2022 619

Ажалда дүршүүлхэ

Болбосоролой эмхи зургаануудта ажалай талаар хүмүүжүүлгэ дахин эхилхэ тухай хандалга Арадай Хуралай һунгамалнууд дэмжэбэ. Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй Дүүмэдэ ба Ородой Холбоото Уласай Засагай газарта Удмуртиин Гүрэнэй Зүблэл энээн тухай хандалга оруулһан байна.

© фото: maam.ru/

Буряадай Арадай Хуралай Социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец һанамжаараа хубаалдахадаа, үхибүүд һургуулидаа ганса һуралсалай талаар бэшэ, мүн ажалай талаар хүмүүжүүлгэ абаха ёһотой гэжэ тэмдэглэбэ.

- Һургуулиин дэргэдэ эмхидхэгдэдэг элдэб хэмжээ ябуулгануудта хабаадахадаа, ажал хэжэ, өөрынгөө ажал сэгнэжэ һураха арганууд хэрэглэгдэдэг болохо. Класс соо сэбэрлэхэ, угааха, һургуулиин талмай дээрэ үнгэрдэг сэбэрлэлгын ажалда хабаадаха, модо уһалха, зунай амаралтын үедэ ажалда үхибүүд хабаададаг болохо. Анхан сагта байһан заншал дахинаа бусаагдахань. Ганса гарай утаһа баряад, сагаа үнгэргэхэ бэшэ, хэрэгтэй ажалда һураха ёһотой. Наһан соонь эдэ бүгэдэ хуу хэрэгтэй болохо, - гэжэ тэрэ  хэлэбэ.

Багшатаяа, хамта һурадаг үетэнөөрөө үхибүүд һургуулиин теплицэ соо ургамал уһалха, ногоо түүхэ ажалда хабаадаха аргатай. Гэхэтэй хамта Буряадай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлээр, 17 аймагай 206 һургуулида өөрын талмайнууд бии. Тэрэ талмайнуудта биологи ба естествознаниин хэшээлнүүд һуралсалай программаар үнгэргэгдэдэг юм.

Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Фото: maam.ru/