Засаг түрэ 2 nov 2022 373

Зорилгонууд тодорхойлогдоо

Буряад орондо 2022 оной түймэрэй аюултай хаһын дүнгүүдые согсолжо, ерэхэ жэлдэ бэелүүлхэ зорилгонуудые хараалаа. Дүнгүүдые согсолһон зүблөөндэ МЧС-эй, МВД-гэй хүтэлбэрилэгшэд, мүн федеральна ба засагай гүйсэдхэхы зургаануудай түлөөлэгшэд, ойн ажахын хүтэлбэрилэгшэд, ажалшад хабаадаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Түймэртэ эсэргүү тусхай гурим 2022 оной апрелиин 1-дэ тогтоогдоһон юм. Уласай хэмжээнэй онсо байдал бүхы хаһа соо соносхогдоогүй, харин  Ангоянска ба Романовска ажахынуудта ойн түймэр нэгэшье гараагүй.

Байгша ондо түймэрэй аюултай хаһын эхилһээр, Буряад ороной 5,5 мянган га талмайда ойн 335 түймэр тэмдэглэгдээ.

Түймэрэй аюултай хаһын һайнаар үнгэрхын тула федеральна  «Ой модые сахилга» түлэб бэелүүлгэ онсо үүргэ дүүргээ. Байгша ондо республикын ойн ажахынуудта түймэр саралгын 26 техникэ  абтаһан байна. 

Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Пётр Мордовской һайн дуратанда, бүхы албануудай мэргэжэлтэдтэ, аймагуудай засаг даргануудта, нютагуудай сомон даргануудта баяр хүргөө.

- Энэ хаһа тиимэ бэлэн байгаагүй. Ойн түймэр хайшаа хүүехыень яажа мэдэхэбши. Тиигэбэшье бултадаа эб хамта хүдэлжэ,  түймэрэй аюултай хаһые дабажа гараабди. Бүхы албануудай хүсөөр түймэр түргэн унтараалгын дүншье дээшэлээ, - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Пётр Мордовской тэмдэглээ. 

Харин мүнөө 2023 оной түймэрэй аюултай хаһада бэлдэлгэ эхилшэбэ. Саһанай унатар техникэеэ бэлдэхэ, модоной үлэгдэлнүүдые сэбэрлэхэ болон һууринуудые тойруулан, һубагуудые шэнэлхэ  хэрэгтэй.

Зүблөөнэй түгэсхэлдэ ойн харуулай,  МЧС-эй, МВД-гэй эрхим ажалшад Хүндэлэлэй грамотануудаар шагнагдаа. «Буряадай ойн ажахын габьяата хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн үндэр нэрэ зэргэ Үбэр Байгалай ой тайга агаарһаа хамгаалха Баргажанай таһагай мэргэжэлтэн Александр Батуевта, жолоошон Александр Журавлёвто олгогдоо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа