Засаг түрэ 9 nov 2022 668

Албанай хэрэгээр - аймагуудаар

Ноябриин 5-да Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Сэлэнгын, Зэдын, Захааминай аймагуудаар албанай хэрэгээр ябахадаа, «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск» гэһэн шэглэлээр заһабарилагдажа байһан харгы шалгаба.

Энэ ажал 2021 оной октябрь һарада бэелүүлэгдэжэ эхилһэн байна. Тиин мүнөөдэрэй байдалаар Сэлэнгын аймагта 26 км зайда харгы асфальтаар хушагдаа. Ерэхэ 2023 ондо үшөө 4 км харгы шэнэлэгдэхэ юм.

2023 ондо ажалнууд үргэлжэлхэ. Сэлэнгын аймагай дэбисхэр дээгүүр гарадаг харгы 30 модоной зайда асфальтаар хушагдахаар түсэблэгдэнэ. Энээн тухай хэлсээн баталагдаха, - гэжэ  Буряадай Толгойлогшо тэмдэглээ.

Тиихэдэ Захааминай аймагта 4 модоной зайда харгын заһабарилга түгэсэжэ,  ашаглалда тушаагдаба. Эндэ автобусуудай тогтодог газарнууд зохёогдоо, 4 светофор тодхогдоо, ябаган зоной зүргэнүүд (тротуарнууд) бэлдэгдээ. 2023 ондо заһабарилгын ажалнууд мүн лэ үргэлжэлжэ, 30 км харгы һэльбэн шэнэлэгдэхэ юм.

Гэхэтэй хамта Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Закаменск хотын ниитын унаагай жолоошодто ПАЗ түхэлэй 2 автобусой түлхюурнүүдые барюулаа.

Хото соогуур зониие шэрэдэг автобусууд хуушараа, тэдэнэй эбдэрһэнһээ боложо, заримдаа зон ябагаар ябаха баатай болоно. Тиимэһээ шэнэ автобусууд тон хэрэгтэй байгаа. Энэ асуудал мүнөө шиидхэгдэбэ. Буряадай Толгойлогшодо баяраа  мэдүүлнэб, - гэжэ Закаменск хотын засаг дарга  Михаил Цыренов хэлэбэ.

Энэл үдэр Зэдын аймагай Петропавловкада IT-куб, үхибүүдэй эмнэлгын газар, Доодо Үшөөтэй һууринда шэнэлэгдэһэн һургуули, Буряадай түрүүшын эрдэмтэн Доржи Банзаровта зорюулагдаһан хүшөө болон музей нээгдэбэ. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэлэгдэһэн байшангуудай  нээлгын хэмжээ ябуулгануудта мүн хабаадаа.

 

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа