Засаг түрэ 9 nov 2022 474

Метро соо танилсаха

Россиин ниислэлэй ажаһуугшад болон айлшад Москвагай  метрополитен соо Буряад ороной соёл болон ёһо заншалнууд тухай дэлгэрэнгыгээр мэдэхэ аргатай болобо. Тэндэ табадахияа Алас Дурнын экспресс ябуулагдаба.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Бидэ табадахияа московско метрополитенэй рельснүүдээр «Алас Дурнын экспрессые» аяншалгада ябуулбабди. Тэрэнэй удха юун бэ? Бидэ үргэн Алас Дурнынгаа ехээр мэдэгдээгүй үзэсхэлэнтэ һайхан дайдые харуулхаяа оролдонобди. Энэмнай Алас Дурные Эхэ оронойнгоо ниислэл хототой холбохо ганса хүүргэхэн бэшэ. Жэшээлхэдэ, «Алас Дурнын гектар» манай гүрэнэй  ямаршье хүн абаха эрхэтэй. Энэ аргые 109 мянга гаран хүн хэрэглэжэ шадаа, тэрэ тоодо Москва хотын 1,6 мянган ажаһуугшад, – гэжэ Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – Юрэнхылэгшын  бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев тэмдэглээ.

Ниислэл хотынхид Буряад ороной вагон соо республикын гоё гоо үзэмжэнүүдтэй, Байгал далайтай болон тэрэнэй гайхамшагта һонин загаһадтай ба амитадтай танилсаха арга боломжотой. Мүн баһа заншалта һайндэрнүүд, эдеэ хоол болон дасанууд тухай мэдэжэ абаха. Түрүүшын харагшад вагоной шэмэглэлые һонирхожо, сэгнэлтэ үгэһэн байна.

- Алас Дурнада бүхыдөө хэды хүн зон ажаһуунаб, тэды зон үдэр бүхэндэ Москвагай метрогоор ябана. Шухалань гэхэдэ, хэдэн сая зон манай ороной эршэтэйгээр хүгжэжэ байһан дайдые харахань гээшэ. Энэ составые толгойлһон хоёр вагон юрын бэшэ. Нэгэниинь Алас Дурнын ниигэмэй һалбариин дурадхаһан шэнэ оршом, «Алас Дурнын ипотекэ», «Алас Дурнын гектар» гэһэн шэнэ түлэбүүдые, ехэ һургуулинуудые, болбосоролой, аяншалгын арга боломжонуудые харуулна. Хоёрдохи вагон соо хүрэнгэ шэглүүлэгшэдтэ хабаатай  шэнэ арганууд, жэлһээ жэлдэ байгуулагдажа байһан шэнэ экономико. Эдэ бүгэдые хаража байхадаа, ажаһуугшад, хотын айлшад Алас Дурнын дайдаар аяншалхаяа,  магад, хуби заяагаашье энэ хизаартай холбохоёо һанаха гэжэ найданабди, – гэжэ Алас Дурные ба Арктика хүгжөөлгын сайд Алексей Чекунков хөөрөө.

«Алас Дурна – ажабайдалай газар» гэжэ нэрлэгдэһэн түрүүшын вагоной пассажирнууд ДФО-гой хотонууд яажа шэнэлэгдэнэб, ажалай һууринуудые болон болбосоролой түлэбүүдые яажа байгуулнаб, олон тоото ниигэмэй болон демографическа түлэбүүдые хайшан гээд бэелүүлнэб гэжэ мэдэжэ абаха. Хоёрдохи вагон – «Алас Дурна – аяншалгын үргэн дайда» – пассажирнуудта өөһэдөө Россиин зүүн тээгүүрхи можо хизаарнуудаар ябаха замаа шэлэхэдэнь туһалха. Гурбадахи вагондо хайшан гэжэ, юугээрээ Алас Дурна хүгжэлтын һайн дүнгүүдые туйланаб гэжэ мэдэжэ абаха юм. Тэрээнһээ гадуур, вагон бүхэндэ пассажирнууд QR-кодуудаар Алас Дурнын можо хизаарнууд тухай ролигуудые хараха аргатай. «Алас Дурнын экспресс» метрогоор хахад жэл соо ябажа байхаар түсэблэгдэнэ.

Буряад Уласай Засагай газарай сайтһаа

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа