Засаг түрэ 9 nov 2022 550

Шэнэ гэртэй болоно

Хуушарһан гэр байрануудта ажаһуудаг арад зониие шэнэ гэрнүүдтэ зөөлгэхэ түсэл бэелүүлэгдэһээр. Тус хэмжээ ябуулгын аргаар Буряад Уластамнай 4000 гаран ажаһуугшад гэр байраар хангагдаба. Хүнэй ажаһуухада аймшагтай гэжэ 2017 он болотор баталагдаһан гэрнүүд сүлөөлэгдэбэ.

© фото: gazeta-n1.ru

2019 ондо «Гэр байра – хотын оршон» гэһэн Үндэһэн түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилээд, үмхиржэ байһан гэрнүүдэй ажаһуугшадые нүүлгэжэ эхилһэн байна. Тиигэжэ 2019 онһоо 2022 он болотор Буряад орондо 2840 хүн 50 мянган дүрбэлжэн метр байраһаа шэнэ гэртэ оруулагдаха түсэбтэй һэн. Эдэ жэлнүүдтэ 3745 хүн 58 мянган дүрбэлжэн метр байраһаа зөөжэ гараа.

-Бэрхэтэй сагай тохёолдобошье, ажалаа һайнаар ябуулха ёһотойбди. Бүхы арга хэрэглэжэ, эршэтэйгээр хүдэлжэ, хүн зоной ажабайдалай шанар дээшэлүүлхэ хэрэгтэй. 2023 он болотор 99 мянган дүрбэлжэн метртэ ажаһуужа байһан 7129 зониие шэнэ гэртэй болгохо түсэбтэйбди, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников дуулгана.

Хуушарһан, хүн зоной ажаһуухада, тэдэнэй ами наһанда аймшагтай гэжэ 2017 он болотор элирүүлэгдэһэн гэрнүүдһээ ажаһуугшадые зөөлгэхэ түсэл 2023 он болотор бэелүүлэгдэхэ юм.

-Энэ түсэл бэелүүлхэ гээшэ эгээл шухала ажалнуудай нэгэн. Энэ талаар яһала урагшатай хүдэлнэбди. 2022 ондо 1268 хүниие шэнэ гэртэ нүүлгэжэ баярлуулаабди, - гэжэ Буряад Уласай барилгын ба гэр байрын ажахы шэнэлэлгын сайд Николай Рузавин хэлэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: gazeta-n1.ru