Засаг түрэ 16 nov 2022 692

​Уласай бюджет хараалагдаа

© фото: Арадай Хуралай сайтһаа

Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд, Арадай Хуралай һунгамалнууд, федеральна болон уласай хуули зохёолгын болон олониитын эмхинүүд бюджет зүбшэлгэдэ хабаадаа. «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай «Бурятия» сониндо октябриин 28-да уласай мүнгэн һангай гол данса хэблэгдэжэ, олоной анхаралдаа табигдаа һэн гээд, Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов эхиндээ һануулааадхиба. Тиигээд иигэжэ ойлгуулба:

  • Мүнөөдэрэй орёо бай далда эрхэтэдэй урда бүхы социальна харюусалга хангагдаха ёһотой.

Уласай мүнгэн һангай сайд Георгий Мадаев гол элидхэл уншаба: «Мүнөөдэрэй байдалда тааруулагдаһан, уласай саашанхи хүгжэлтэ хараалһан энэ дансын ёһоор гүрэнэй 25 программа бэелүүлгэдэ 103,5 млрд түхэриг шэглүүлэгдэнэ. Тэрэнэй 67 млрд түхэригынь социальна хангалтада гаргашалагдана.  Гэр байрын коммунальна хангалтануудта, хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэдэ, аяншалгын һалбарида, элшэ хүсэнэй, унаа тээбэриин, харгын ажахынуудта бүхыдөө 21,5 млрд түхэриг дамжуулагдана». Бюджет бүридхэлгэ дүүрээгүй, нэмэлтэ мүнгэн һедеральна түбһөө шэглүүлэгдэжэ магадгүй гээд, Георгий Мадаев дараань онсолбо.            

Буряад Уласай Арадай Хуралай Бюджедэй, налогуудай болон сан жасын хорооной түрүүлэгшэ Александр Бардунаев мүнгэн һангай гол данса тухай хэлэхэдээ, мүнөөдэрэй эрилтэ болон бюджетнэ арга боломжо хоёрые тэнсүүлээбди гэжэ ойлгуулаа.

«Буряад үнэн» мэдээсэлэй албан      

Фото: Арадай Хуралай сайтһаа