Засаг түрэ 17 nov 2022 600

Зорилгонууднай ехэ

Ородой Холбоото Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо –Алас Дурнын тойрогоор Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад ороноор албанай хэрэгээр ябахадаа, республиканска кадетскэ интернат-һургуули хүрэбэ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Бидэ зорюута кадетскэ училищи хүрэбэбди, юундэб гэхэдэ, эндэ эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгэ һайнаар ябуулагдана. Бидэ сэрэгэй бэлэдхэлэй шанарые дээшэнь үргэхэеэ оролдохобди. Юрэнхылэгшын даабаряар мүнөө бүхы гүрэн дотор, Алас Дурнын хэдэн можо хизаарнуудта сэрэгэй болон тамирай шэглэлтэй залуушуулай түбүүд байгуулагдаха. Энэ түбүүдтэ эхэ орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлгын үндэһэн табигдаха. Россиин үшөө хүсэтэй болохын тула эрхим мэргэжэлтэдые хабаадуулхые, эгээл түрүү технологинуудые хэрэглэхые бидэ оролдохобди, – гэжэ Юрий Трутнев онсолоо.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, эхэ орондоо дурлалгын хэмжээнүүд республикын ганса тусхай болбосоролой эмхинүүдтэ ябуулагдана бэшэ. Мүнөөдэрэй талада эхэ орондоо дурлалга хүмүүжүүлгын үндэһэн курснууд һургуулиин урдахи болон юрэнхы болбосоролой бүхы һалбаринуудта үнгэргэгдэнэ. Энэ шэглэлэлээр  хүмүүжүүлэгшэдые олшоруулхын тула сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа, шархатаад бусаһан сэрэгшэдые хабаадуулха гэһэн шиидхэбэри абтанхай гэжэ тэрэ һануулаа. Энэ хэрэгтэ һургуулинуудта нэмэлтэ мүнгэн зөөришье шэглүүлэгдэхэ юм.

- Мэргэжэлээ дээшэлүүлһэнэй удаа тэдэнэр сэрэгэй эхин бэлэдхэл, ОБЖ, эхэ орондоо дурлалга хүмүүжүүлгэ гэһэн хэшээлнүүдые ябуулха эрхэтэй болохо. Залуушуулнай эхэ оронойнгоо түүхые һайнаар шудалжа, дэлхэй дээрэ юунэй боложо байһаниие мэдэхэһээ гадна манай гүрэн түрэдэ ямар холбоонууд аюултай байдал ушаруулжа болохоб, тэдээндэ яажа эсэргүүсэхэб гэжэ ойлгохынь тула бидэ оролдонобди. Зорилгонууднай ехэ. Энэ талаар Юрэнхылэгшын даабаришье, Юрий Петрович Трутневэй заабаришье бии, тиигээд үшөө эдэ бүхы түлэбүүдые бэелүүлгэдэ мүнгэ зөөриин дэмжэлгэ байха ха юм, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Юрий Трутнев эхэ орондоо дурлалга хүмүүжүүлгые эдэбхижүүлхые регионой хүтэлбэридэ даалгаа. «Мүнөө залуушуулые хайшан гэжэ хүмүүжүүлнэбибди, энэ тон шухала. Имагтал энээнһээ маанадай ажаһуудаг ороноймнай ерээдүй дулдыдаха. Мүнөөдэр «Эхэ орон», «Росси», «Эхэ орондоо дурлалга» гэһэн ойлгосонууд тон ехэ удхатай. Хүн гээшэ түрэһэн газарһаал хүсэ абадаг гэжэ би этигэнэб. Дүтынгөө зоной, түрэл гаралайнгаа, нүхэдэйнгөө дэмжэлгээр лэ», – гэжэ тэрэ тодорхойлоо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа