Засаг түрэ 17 nov 2022 669

Халуун хоолдо - ехэ анхарал

Һургуулиин һурагшадые халуун эдеэгээр хангаха тухай асуудал Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ хэлсэгдэбэ. Буряад Уласай болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай сайд Валерий Поздняков «Болбосорол» хуулиин бэелүүлэгдэжэ байһан тухай элидхэл хэхэдээ, энэ талаар тодорхой мэдээсэл үгөө.

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай сайтһаа

- Социальна политикын хороон хуулиин хэр зэргэ бэелүүлэгдэжэ байһаниие анхаржа байдаг  юм. Саг үргэлжэ нүүдэл зүблөөнүүдые эмхидхэжэ, һургуулиин эдеэ хоол баридаг газарнуудые шалгадаг. Мүнөө үедэ зарим һургуулинуудта капитальна заһабарилга хэгдэнэ. Программын ёһоор шэнэ оньһон түхеэрэлгэнүүд абтана, хоол бэлдэдэг зарим газарнууд шэнэлэгдэнэ. Һурагшадые халуун эдеэгээр хангаха асуудалда ехэ анхарал хандуулнабди. Материально-техническэ бааза хуушараа. Һургуулинуудай столовонуудые шэнэлхээр болоо,- гээд, Арадай Хуралай Хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец хэлэбэ.

- Нэн түрүүн хаанаһаа хоол абажа эдеэ бэлдэхэ тухай асуудал шиидхэгдэхэ ёһотой. Һургуулиин талмайнууд дээрэ огородой эдеэ тариха, шанар һайтай, витамин ехэтэй хоолоор үхибүүд хангагдаха ёһотой,- гэжэ һунгамалнууд һанамжануудаараа хубаалдаба.

Зүблөөнэй дүнгүүдээр шухала шиидхэбэринүүд абтаһан байна.

 

Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанай материалаар

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай сайтһаа