Засаг түрэ 14 dec 2022 643

Шагнал хайрануудта хүртэбэ

Орос Уласай Үндэһэн хуулиин байгуулагдаһан һайндэртэ Буряадаймнай 5 эрхэтэд Гүрэнэй шагналнуудта хүртэбэ. Тэрэнэй тоодо «Эхэ оронойнгоо үмэнэ габьяагай түлөө” гэһэн орденой I, мүн II  шатын медаляар, Юрэнхылэгшын Баярай бэшэгээр тэдэ шагнагдабад.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Нютагаархиднай хэжэ байһан ажалдаа габьяа, ажабайдалдаа шэн зориг харуулһанай түлөө иимэ үндэр шагналнуудта хүртэбэ  ха юм даа.

-Үндэһэн хуулиин һайндэр. Энэ үдэр бидэ элитэ нютагаархидтаа гүрэнэй шагнал хайра барюулнабди. Эхэ оронойнгоо хүгжэлтэдэ хүн бүхэнтнай өөрынгөө хубита оруулаа. Та бүгэдэндэ бүхы һайн һайханиие хүсэнэб! – гэжэ Алексей Цыденов амаршалба.

«Эхэ оронойнгоо үмэнэ габьяагай түлөө» гэһэн орденой I  шатын медаляар һур харбалгаар  һоригшо Константин Эрдынеев шагнагдаба. Тэрэнэй шабинар Ирина Гомбоева болон Баир Шигаев хоёр Токио хотодо үнгэргэгдэһэн Олимпиин наадануудай мүнгэн ба хүрэл медальнуудта хүртэһэн юм. 

-Юрэнхылэгшын шагналда хүртэһэндөө, амаргүй ехэ баяртай байнаб. Түрэл нютагаархидай, арад зонойнгоо, Буряад Уласай Засагай газарай мэргэжэлтэдэй дэмжэлтэгүйгөөр амжалта туйлахагүй һэмди. Танай габьяа эндэ ехэ. Бидэниие хододоо дэмжэжэ байһандатнай баяртайбди, - гэжэ Константин Эрдынеев мэдүүлнэ.

Шагналда хүртэгшэдэй дунда «Баргажанай промысловик» гэһэн эмхиин түлөөлэгшэ, ажалай ветеран Александр Бельков оролсожо, «Эхэ оронойнгоо үмэнэ габьяагай түлөө» гэһэн орденой II  шатын медаляар шагнагдаба.

Тиихэдэ ниитын удха шанартай хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэдэ, амжалтатай ажаллаһанай түлөө һоригшо Николай Тетерин, Захааминай аймагай засаг дарга Сергей Гонжитов, Улаан-Үдын Һунгамалнуудай зүблэлэй Түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаев гэгшэд Юрэнхылэгшын Баярай бэшэгээр шагнагдаба.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа