Засаг түрэ 14 dec 2022 657

Буряад Уласай Толгойлогшо- Хориин аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Хориин аймагаар албанай хэрэгээр ябахадаа, заһабарилгада орохо ниигэмэй байра байшангуудые хараа.

Тэрэ Георгиевско дунда һургуулиин багшанартай уулзаа. Һургуули 6 байшанда оршоно. Коллектив һургуулиингаа оршон тойронхиие болбосон түхэлтэй болгохо гэжэ  эдэбхитэйгээр ажал ябуулна. Һургуулиин дэргэдэ байгуулагдаһан «Берёзка» ба «Чемпион» гэһэн хоёр ТОС жэл бүхэндэ республиканска урилдаануудта хабаададаг.  Абтаһан мүнгэн дэмжэлгэнүүдээр тэдэ һургуулиингаа газаа досоохиие болбосон түхэлдэ оруулна, материально-техническэ байдалаа һайжаруулна, тамирай түхеэрэлгэнүүдые нэмэжэ абана.

"Манай һургуулида гурбан нютагай 66 үхибүүд һурана. Нютагһаа хүнүүд гаража ошоногүй, залуушуулнайшье олон. Мүнөө манай багшанар мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ һуралсалда ябана,эдэмнай хуу залуу багшанар", - гэжэ Георгиевско дунда һургуулиин захирал Екатерина Кузьмина хөөрэнэ.

Эхин ангинуудай һурадаг байшан 1968 ондо баригдаһан, үнинэйл шэнэлэгдэхээр болонхой. Оройень, сонхонуудыень, үүдэнүүдыень, оёорыень шэнэлхэ, хана, үһээ сэхэлхэһээ гадуур, эндэ дулаасуулгын хэрэгсэлнүүдые болон бэеэ заһалгын таһагуудые һэльбэн шэнэлхэ хэрэгтэй.

2020 ондо халуун хоол баридаг байшан заһабарилагдаа: бүхы таһагууд, зайн галаар хангалга хуу шэнээр хэгдээ һэн. Тиигэбэшье эндэ дулаасуулгын талаар нэмэлтэ ажал ябуулха хэрэгтэй. Мүн баһа һургуулиин тамирай байшанай барилгые ямар нэгэн түлэбтэ оруулхыень Буряад ороной Толгойлогшодо багшанар хандаа."Тамирай танхимаар асуудалнуудые харахабди. Хүндэхэн асуудал, тиигэбэшье бидэ энээн дээрэ хүдэлхэбди. Һэльбэн шэнэлэлгээр хэлэхэдэ, бэшэ түлэбүүдһээ мүнгэ зөөриин алмагдабал,танай байрануудые заһабарилан шэнэлэлгэдэ шэглүүлхэбди. Һургуули хараабди – ехэл заһабарилга хэрэгтэй. Юрын бэшэ энэ сагта бүхыдөө манай республикада байдал тогтууритай байна, олзо оршомнай доошолоогүй. Барилгануудые тогтоогоогүйбди: һургуулинууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд, соёлой байшангууд бодхоогдожол байна. Аймагуудааршье бидэ ябаһаарбди, ошоогүй газарни гэжэ үсөөн лэ даа. Саарһан дээрэ бэшээтэй юумэ уншаха гээшэ нэгэ хэрэг, харин өөрынгөө хоёр нюдөөр харахада, тад ондоо юм ааб даа ", - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо тэмдэглээ.

Шухала асуудалнуудаар аймагай түбэй больницын эмшэдшье хубаалдаа. Нёдондо Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар эмнэлгын газар һэльбэн шэнэлэгдэһэн байна. Тиигэжэ ганса байшангууд заһабарилагдаа бэшэ, харин шэнэ хэрэгсэлнүүд ба түхеэрэлгэнүүд тэндэ табигдаа һэн. Тиигэбэшье мүнөө сагта больницада эдеэ хоол шанаха газар шэнээр түхеэрхэ, инфекционно байшан һэльбэн шэнэлхэ хэрэгтэй.

 "Бидэ хэнһээшье үлүүгээр эмнэлгын эхин эмхинүүдые шэнэлхэ түлэбэй ашые өөр дээрээ үзөөбди. Эмшэдэй ажалай байдал һайжараа, тад ондоо болоо. Мүнөө эдеэ хоол шанаха газар шэнээр түхеэрхэ, инфекционно байшан һэльбэн шэнэлхэ асуудалнууд тон хурсаар табигдана. Байшангууд хуушараа, тэдэ баригдаһааршье һайнаар заһабарилагдаагүй юм. Хуушарһан байшангууд дулаашье баринагүй, эндэ хүйтэн, эндэ тэндэһээнь үлеэжэ байнал даа. Иимэ байдалда эмнэлгэ хүндэ болоно гэжэ ойлгосотой", - гэжэ Хориин аймагай түбэй больницын ахамад врачай орлогшо Доржи Аюшиев хөөрэбэ.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов эдэ байшангуудые гүрэнэй түлэбүүдтэ оруулха тухай даабари Засагай газарай мэргэжэлтэдтэ үгөө.

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа