Засаг түрэ 14 dec 2022 771

Хүдөө һуурин һэргэнэ

Бэшүүрэй аймагай түб һууринда тамирай стадион шэнээр баригдажа, ашаглалгада тушаагдаба. Аймагай 1500 гаран тамирай һургуулиин шабинарһаа гадуур дуратай зон эндэ ерэжэ, бэеэ һорихо аргатай.

© фото: Арадай Хуралай сайтһаа

2019 ондо  «Хүдөө һууринуудые хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй түсэлдэ ороһоной ашаар энэ стадион баригдаба. Тус хэрэгтэ бүхыдөө 47 сая түхэриг гаргашалагдаа.

Тамирай байшангай нээлгын баярта Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хабаадалсаба.

-Гүрэнэй түсэлэй аргаар бүхы хүдөө аймагуудта ажал ябуулагдана. Шэнэ һургуулинууд, тамирай талмайнууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд болон эмнэлгын байшангууд, харгынууд ашаглалгада тушаагдана. Аймагай хүтэлбэриин болон бусад засаг баригшадай хамта  ажаллаһанай ашаар ехэ хүдэлмэри хэгдэнэ. 2022 ондо соёлой 2 байшан, һургуулиин дэргэдэхи  тамирай 2 талмай заһабарилагдаа. Хүүгэдэй сэсэрлигэй байшан һэльбэн шэнэлэгдэнэ, соёлой һургуулин байшан баригдана, - гэжэ Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов үгэ абахадаа хэлэбэ.

Энэ үйлэ хэрэгэй һүүлээр Владимир Анатольевич Павлов барилгын хэдэн газарта хүрэжэ, ажалтайнь танилсаба.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Арадай Хуралай сайтһаа