Засаг түрэ 11 jan 2023 896

Хүсэлнүүдэй хасуурихан

Буряад орондо тэдхэмжэ үзүүлэлгын «Хүсэлнүүдэй хасуурихан» гэһэн хэмжээ ябуулганууд үнгэрэгшэ оной ноябрь һарада эхилээ һэн. Хэмжээ ябуулга Юрэнхылэгшын «Росси – арга шадалнуудай орон» платформын Бүхэроссиин «Намтай хүсэлнүүдээ нэгэдүүл» гэһэн түлэбөөр эмхидхэгдээ.

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай сайтһаа гэрэл зураг

Дуратай хүн ажабайдалай хүндэ байдалда ороһон үхибүүдтэ бо­лон наһатай зондо Шэнэ жэлэй найр наадануудые жаргалтайгаар үнгэргэхыень Жабар Үбгэн болохо аргатай байгаа. Буряад ороной Тол­гойлогшодо Загарайн табатайхан Александра Шаракчиновагай хүсэл тудаа. Тэрэ басаган Жабар Үбгэнһөө велосипед эреэ. Алексей Цыденов тэрэ хүсэлыень бэелүүлээ.

«Бидэ иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэнэ гэжэ сүлжээ холбоондо хараабди. Тэрэ сайт дээ­рэ орожо, хабаадахаяа мэдүүлгэ үгөөбди. Тииһээр мартаабди. Гэнтэ Буряад ороной Толгойлог­ын зүбшэлэгшын хонходожо, эдэ үдэрнүүдтэ ямар түсэбүүдтэйбта гэжэ асуухадань, һанаанда ехэ һайн байгаа. Манай Жабар Үбгэн өөрөө Толгойлогшо болоо ха юм. Иимэ хэмжээ ябуулгануудай түлөө бая­рые хүргэнэб, энэ хэмжээн манда эрхим бэлэг болоно», - гэжэ Сашын эжы Арюна Шаракчинова хөөрэнэ.

Сашын эжы Арюна Дабажапов­на хадхан оёхо урлалда дуратай юм. Тэрэ хүнүүдэй захилнуудаар үхибүүдэй хубсаһа оёдог, арадай угалза хээнүүдээр хадхажа шэмэ­глэдэг. Александра Буряадай Тол­гойлогшодо өөрынгөө хэһэн бэлэг барюулаа. Алексей Цыденов Саша­да, эжыдэнь аза жаргалтай Шэнэ жэл хүсөө.

Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов үшөө нэгэ үхибүүнэй хүсэл бэелүүлээ. Ниигэмэй талаар ажаһуугшадые хамгаалха яаманай мэргэжэлтэд «сэсэн» аудио­колонко болон амтатайхан бэлэг гур­батайхан Амарсанада барюулаа.

«Үхибүүдэй Шэнэ жэлэй гай­хамшагые хүлеэһэн гэртэ баяр асарха гээшэ тон харюусалгатай үүргэ. Өөрөө Жабар Үбгэн боло­ходо, ямар ехэ жаргал гээшэб, гэр бүлэнүүдэй маанадтай сэдьхэлэйн­гээ ольһоор хубаалдаһанииень юунтэйшье жэшэхэгүйш! Донецкэ Арадай Республикын үшөө нэгэ Лена басаганай хүсэл һаяын сагта хүсэлдүүлэгдэхэ. Жабар Үбгэнһөө басаганай эриһэн планшет бэлэглэгдэхэ», - гэжэ Алексей Цыденов баяраараа хубаалдаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай сайтһаа гэрэл зураг