Засаг түрэ 19 jan 2023 615

Москваһаа Владивосток хүрэтэр

Ород Уласай ниислэл Москва хотоһоо аяар Алас Дурнын Владивосток хото хүрэтэр «Россия» гэжэ нэрлэгдэһэн автомашинын харгы баригдахань. Хурдаар гүйлгэхэ арга боломжотой харгынуудые «автобан» гэжэ нэрлэдэг юм. Түсэлэй бэелүүлэгдэбэл, энэ харгы манай Буряад ороной дэбисхэрээр гарахань мэдээжэ.

«2030 ондо иимэ харгы баригдажа дүүргэгдэхээр хараалагдана. Аяар 17 мянган километр утатай, түргэн гүйлгэхэ арга боломжотой зохид харгы баригдаха. Жэшээнь, мүнөө дээрээ 5 мянган км утатай иимэ харгынууд баригданхай», - гэжэ Ород Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Марат Хуснуллин хэлэнэ.

Ород Уласай урда талаар Казань, Екатеринбург болон Тюмень хотонуудые дайраад, зүүлжээ томо-томо хотонуудые тойрожо баригдаха юм ха. Улаан-Үдэ, Шэтэ хотонууд шадар Монгол, Казахстан болон Хитад гүрэнүүд руу шэглэһэн һалаанууд баригдаха.

Екатеринбург хото хүрэтэр баригдаха харгынь ехэ барилгын түрүүшын шата болоно. Тэрэнь «Восток» гэжэ нэрэтэй, ерэхэ жэлдэ энэ барилга дүүргэгдээд, ашаглалгада тушаагдаха ёһотой. Баруун талаһаа зүүн тээшээ шэглэһэн харгы 44 можо нютагай дэбисхэр дээгүүр гараха юм.

Автор: Булат БАДМАЕВ