Засаг түрэ 19 jan 2023 1030

Хорото утаан хороогдохо гү?

Улаан-Үдэ хотодомнай үбэлэй хүйтэндэ утаан уняар татаад, хүнэй амилхада хэсүү, бэе махабадтань харша нүлөө үзүүлдэг болоһоор яһала үнинэй. Олон жэлэй бэрхэшээл шиидхэхын түлөө Улаан-Үдые тойроод баригдаһан модон гэрнүүдые зайн гал хэрэглэжэ дулаасуулха тухай хэлсэнэ. Зарим тэды шиидхэбэринүүд Юрэнхылэгшын туһамарша Максим Орешкинэй, мүн Ород Уласай Элшэ хүсэнэй яаманай сайдай орлогшо Павел Сниккарсай ерэхэдэ абтаһан байна.

© фото: Ариг усай сайтһаа

Тиихэдэ энэ сэдэбээр хэдэн суглаанууд эмхидхэгдэһэн байна. «Элшэ хүсэнэй яамантай сэхэ харилсаатайгаар хүдэлхэ байгаат», - гэжэ Алас Дурна зүгэй хотонуудай түсэблэлгын талаар ажалладаг Максим Орешкин хэлээ. Тэрэнэй мэдүүлһээр, 76 хуби ажаһуугшаднай муухай агаар усадхаха тухай хандаһан байна. Баригдажа дүүргэгдээгүй ТЭЦ-2 энэ бэрхэшээл шиидхэхэ хэрэгтэмнай һаатуулна. Хотын 40 хуби ажаһуугшад дулаасуулгын соргонуудые татаха арга боломжогүй. Тиимэһээ түлеэн, хара нүүрһэн хэрэглэгдэнэ. ТГК-14 эмхи ТЭЦ-2 барилгада  гаргашалагдаха мүнгэнэй 25-35 хубииень даажа абаха тухай шиидхэбэри абаба, - гэжэ түсэблэлгэ-шүүмжэлэлгын хорооной түрүүлэгшэ Вадим Имидеев хэлэнэ.

Тус бэрхэшээл усадхахын түлөө 4 бэрхэшээл шиидхэхэ хэрэгтэй. Эгээл түрүүн зайн гал хангалга найдамтай байха ёһотой. Хоёрдохёор, элшэ хүсэнэй дутагдалга, гурбадахинь, пеэшэн түлижэ дулаасуулгамнай. Харин эдэ бүхы бэрхэшээлнүүдһээ эбхэрэн гараһан муухай агаарнай 4-дэхинь болоно даа. Иигэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо суглаанай үедэ тэмдэглээ.

Эдэ бүхы бэрхэшээлнүүд 2 аргаар шиидхэгдэхэ: бүхы модон гэрнүүдые зайн галаар дулаасуулха, ТЭЦ-2 барижа дүүргэхэ.

Фото: Ариг усай сайтһаа