Засаг түрэ 20 jan 2023 602

​Урилдаанай түрүүшын шатын илагшад

Эдэ мүнгэн зөөри олониитын найдабаритайгаар харилсалгые үргэдхэлгэдэ болон хүн зониие дэмжэлгэдэ, эрхэтэнэй элүүр эн­хые сахилгада, элүүр энхэ ажабай­дал идхалгада, гэр бүлэнүүдые, эжынэрые, эсэгэнэрые болон үхибүүдые дэмжэлгэдэ, эрдэмэй, болбосоролой ба гэгээрэлэй түлэбүүдые дэмжэлгэдэ гаргашалаг­даха.

Юрэнхылэгшын грантнуудай жасаар Региональна ниитын «Бу­ряад ороной эхэнэрнүүд» нэгэдэ­лэй «Буряад ороной эхэнэрнүүд – Донбассай үхибүүдтэ» түлэб дэмжэгдэжэ, 2 991 035,00 түхэригтэ хүртөө. Хубиин ниитын «Буряад Уласай һайн дуранай түймэр саралгын харуул» гэһэн түймэр саралгын харуул: «Буряад Уласай һайн дуранай түймэр саралгын ко­мандануудай хүгжэлтые дэмжэлгэ» гэһэн түлэб бэелүүлнэ (1 714 280,00 түх.).

Мүн баһа Региональна ниитын «Багша-шэнжэлэгшэдэй нэгэдэл» эмхи «Ехэ һургуулиин холбогшо утаһан: һурагша-оюутан-багша» гэһэн түлэбөөрөө (1 072 442,50 түх.) болон Региональна ниитын «Ре­спубликанска залуушуулай аян­шалгын “Байгал” түб» эмхи «Аажам хүгжэлтэ» гэһэн түлэбөөрөө илажа гараа (493 796,00 түх.).

Буряад Уласай Хяагтын аймагай Нютагай дэбисхэрнүүдэй ниитын өөһэдын хүтэлбэринүүдэй нэгэ­дэл «Хүдөөгэй бэшэ дэлисэ» түлэб бэелүүлнэ (750 001,00 түх.), харин Оросой Үнэн алдарта Церквиин (Московско Патриархат) Буряадай, Улаан-Үдын Епархиин Үнэн алдар­та Вознесения Господня һүмын Нютагай мүргэлэй жиндагуудай эмхи «Тамирай-патриотическа клуб «Манай найдал ба хамгаалал­та» гэһэн түлэбэй мэдүүлгэ эльгэ­эгээд, бэелүүлжэ байна (988 601,69 түх.). Бүхыдөө 8 010 156,19 түхэриг хубаарилагдажа үгтөө.

2023 оной февралиин 1-һээ Юрэнхылэгшын грантнуудай жа­сын сайт дээрэ (президентские­гранты.рф) 2023 оной урилдаанай хоёрдохи шатада мэдүүлгэнүүдые абажа эхилхэ. Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын урилдаанда хабаадаха мэдүүлгэнүүд февра- лиин 15 болотор абтагдаха.

Урилдаанда хабаадаха асуудал­нуудаар Буряад Уласай Толгой­логшын ба РБ-гэй Засагай газарай Захиргаанай Үндэһэ яһатанууд хоорондын харилсаануудаар ба эрхэтэдэй үүсхэл хүгжөөлгын хоро­ондо хандаха: 8 (3012) 21-57-91.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.