Засаг түрэ 25 jan 2023 517

Уһа бузарлахагүйн тула

Дэлхэйн эрдэни зэндэмэни Байгал далайн уһа бузарлахагүйн тула сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые тодходог гээшэ. Северобайкальск хотодохи хуушаржа байһан иимэ түхеэрэлгэнүүдые заһабарилхань.

Хойто-Байгалай аймагай Северобайкальск хотын захиргаан хэрэгтэй бүхы саарһа дансануудаа бэлдэжэ байна. Шэнэлжэ барихын ажал 3 миллиард 267 сая түхэригтэ сэгнэгдэнэ.

- Мүнөө хүдэлжэ байһан сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд балай һайнаар үүргэеэ дүүргэнэгүй. Хэрэгсэлнүүд хуушараа, байшангуудшье муудажа байнхай. Мүнөө үеын эрилтэдэ тааралдуулхын, Байгал далайгаа муухай уһаар бузарлахагүйн тула заһабарилгын ажал хэхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэ­лэнэ.

Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ ажалла­жа байгаа сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүд ХХ зуун жэлэй 70-80-яад онуудта баригдаһан юм. Тиимэһээ һүүлэй үеын эрилтэнүүдтэ тааранагүй.

- Энээнһээ уламжалан, Юрэнхылэгшэ Вла­димир Путин Буряад орондо 21 сэбэрлэлгын объект бариха, сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые шэнэлхэ хэрэгтэ мүнгэ гаргашалха тухай дааба­ри үгэһэн байна. Кабанскын аймагай Выдрино һууринда сэбэрлэлгын түхеэрэлгэ баригдаад, ашаглалгада тушаагдаа, - гэжэ Евгений Луков­ников тэмдэглэнэ.

Үшөө тиихэдэ Баргажанай аймагта тон иимэ барилга хэгдэхэ ажал ябуулагдана.

Автор: Булат БАДМАЕВ бэлдэбэ