Засаг түрэ 25 jan 2023 572

Сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүдэй штаб

Буряад орондо ниитын эмхинүүдые, гүрэнэй гүйсэдхэхы засаг зургаануудай, һайн дуратанай нэгэдэлнүүдэй болон сэрэгшэдэй түрэлхидэй хүсэнүүдые нэгэдхэжэ, хамтын хүсөөр асуудалнуудые шиидхэхэ ябуулганууд хэгдэнэ.

Январиин 17-до Буряадай Засагай газарта Эсэгэ ороноймнай сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүдэй хорооной региональна штаб байгуулха асуудалаар Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгения Лудуповагай ударидалга доро зүблөөн үнгэрөө.

Сэрэгэй тусхай ябуулгануудай эхилһээр, Засагай газар нютагайнгаа сэрэгшэдтэ хангалгын нэмэлтэ асуудалнуудые шиидхэнэ. Буряад орондо сэрэгэй тусхай ябуулгануудта хабаадагшадые дэмжэдэг һайн дуратанай хүдэлөөндэ бүхы аймагуудай ажаһуугшад, илангаяа сэрэгшэдэй түрэлхид ехэ эдэбхитэйгээр хабаадана.

«Ивалгын аймагта Эжынэрэй зүблэл байгуулагданхай. Бидэ өөһэдынгөө суглаа үнгэргөөбди, эжынэрые ба наһанайнь нүхэдые суглуулаабди. Асуудалнууд олон: түлеэгээр хангалга, шархатагшадта туһаламжа, үгы болоһон сэрэгшэдые бэдэрэлгэ», - гэжэ Ивалгын аймагай Эжынэрэй зүблэлэй түлөөлэгшэ Алия Мухамеджанова хөөрөө.

«Эсэгэ ороноймнай сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүдэй хороон байгуулга - манай тон шухала хэрэг, юундэб гэхэдэ, манай һайн дура- танай батальон баруун тойрогой бүридэлдэ ородог юм, батальондо Буряад ороной сэрэгшэдһээ гадна, Примориин, Үбэр Байгалай хизаарнуудһаа, Москва шадархи нютагуудһаа, Нижний-Новгородһоо болон бэшэшье можо хизаарнуудһаа сэрэгшэд бии. Тиимэһээ хамтын асуудалнуудые шиидхэхын тулада можонууд хоорондын харилсаан иимэ хороонуудай хэмжээндэ тон шухала», - гэжэ зүблэлдэ хабаадагшадта «Байгал» батальоной куратор Ганна Жамсуева хандаа.

«Манай Сосновый бор һууринай болбосоролой эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэдтэй бидэ холбоо тогтоогообди, тиигээд түрэлхидэй дунда асуулта үнгэргөөбди. Ниигэмэй- ажаһуудалай асуудалнуудые бидэ Алексей Самбуевичтай хамта шиидхэнэбди, тэрээндэ бидэ хандаабди, тэрэ манда туһалаа. Мүн баһа сэдьхэлэй туһалбариин асуудалнууд гараа, ганса сэрэгшэдэйшье сэдьхэл һанаае тэгшэлхэ бэшэ, тэдэнэй гэр бүлэнүүдтэ иимэ туһа хэрэгтэй. Аминдаа анхарал сэрэгшэдэй үхибүүдтэ хандуулха хэрэгтэй – тэдэндэ баһал сэдьхэлэй дэмжэлгэ хэрэгтэй», - гэжэ Буряадай территориальна гарнизоной Эхэнэрнүүдэй зүблэлэй түрүүлэгшэ Светлана Шереметьева тэмдэглээ.

«Сэрэгэй тусхай ябуулгада хабаадагшадай бүхы гэр бүлэнүүдтэй харилсаа байгуулжа, холбоо хангаха гэһэн зорилго региональна штаб урдаа табина. Гэр бүлэ бүхэн хэндэ, хаана хандахаб гэжэ мэдэхэ ёһотой», - гэжэ «Буряад ороной эхэнэрнүүд» РОО-гой хүтэлбэрилэгшын орлогшо - Эсэгэ ороноймнай сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүдэй хорооной региональна штабуудые байгуулга түлэблэлгын Москвадахи семинарта хабаадагша Ольга Лоцман хэлээ.

«Манай сэрэгшэдэй түрэлхидтэй, дүтынь зонтой сэхэ харилсаха тон шухала. Һаяын сагта туһа хүргэхые хандаһан сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүдтэ ямар хэмжээнүүд хэрэгтэйб гэжэ психологическа хасардалга үзүүлхыень албанай мэргэжэлтэдые суглуулнабди», - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудупова тэмдэглээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.