Засаг түрэ 25 jan 2023 466

​ Бусаалтагүй тэдхэмжэ

- Бусаалтагүй мүнгэн тэдхэмжэнүүд хүдөөгэй, байгаали хамгаалгын, ниигэмэй аяншалгануудые хүгжөөхэ түлэбүүдые болон аяншалгын ерээдүйе урагшалха ба уласай аяншалгада анха­рал татаха түлэбүүдые бэелүүлгэдэ ула­сай һан жасаһаа үгтэхэ, - гэжэ Буряад Уласай аяншалгын сайд Алдар Доржи­ев мэдээсээ.

Үнгэрһэн 2022 ондо бусаалтагүй мүнгэн дэмжэлтэнүүд 14 илагшадта бүхыдөө 4,9 сая түхэригтэ үгтөө һэн гэжэ һануулая. Хүдөөгэй аяншалгаар – 4 түлэб, байгаали хамгаалгаар – 2 түлэб, ниигэмэй аяншалгаар – 4 түлэб, аян­шалгые урагшалалгаар 4 түлэб илаг­шадай дунда ороо һэн.

Тиигэжэ бусаалтагүй мүнгэн дэмжэлтэнүүдэй ашаар байгаали хам­гаалгын талаар аяншалга дэмжэгдэжэ, республикада байгаали хамгаалгын 2 зүргэ: Турка һууринда болон Гремя­чинск тосхондо байгуулагдаа. Хүдөөгэй аяншалга хүгжөөлгэдэ бусаалтагүй мүнгэн дэмжэлтэнүүдээр Кабанскын аймагай Сухая тосхоной зошод бууда­лай «Тэнгэри» гэртэ подиум табигдажа, заншалта буряад гэр бүхы бараатаяа түхеэрэгдээ. Мүн лэ Кабанскын ай­магта «Посольск рыбацкий» гэһэн музей нээгдээ. Тарбагатай тосхоной мүргэлэй хуушан заншал баримталаг­ша Христова Николын һүмэ хүдөөгөөр аяншалагшадые хангалгада хэрэг­тэй хэрэгсэлнүүдые худалдажа абаа, өөһэдөөшье шадахаяа бүтээгээ.

2023 ондо үнгэргэгдэхэ урилдаанда хабаадаха гурим, болзор болон хэрэгтэй саарһа дансанууд тухай эндэ:  дэлгэрэнгыгээр мэдэжэ абахада бо­лоно.

Мүн лэ һонирхоһон бүхы асуу­далнуудаар эдэ утаһануудаар хан­дажа болохо: хүдөөгэй аяншалга хүгжөөлгын асуудалнуудаар: 21-26-93 – Соёлма Ширапсамбуевна; байгаали хамгаалгын аяншалга хүгжөөлгын асуудалнуудаар: 21-26-93 – Сарюна Викторовна; ниигэмэй аяншалга хүгжөөлгын асуудалнуудаар: 21-27-14 – Марьяна Петровна; Буряад Уласта аяншалгые урагшалан хүгжөөхэ бо­лон аяншалагшадай анхарал таталга­да шэглүүлэгдэһэн түлэбүүдээр: 55-97- 46 – Евгения Анатольевна.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.