Засаг түрэ 2 feb 2023 793

Хубилжа байһан оршон

Алайрай аймагай Забитуй һууринай ажаһуугшадай ажабайдалтай Усть-Ордын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев танилсаба.

Һүүлэй хэдэн жэлнүүдтэ эндэ соёлой байшан, спортын томо зал баригдаа. Мүн бүмбэгэтэй хоккей наадаха талмай зохёогдонхой. Тиигэжэ Анатолий Прокопьевой хабаадалгатайгаар бүмбэгэтэй бага хоккей (“ринк-бенди”) наадалгаар мүрысөөн нээгдэһэн байна. Шанга гэгшын наадануудта 7 команда хабаадаа. Усть-Ордын тойрогой дэбисхэр дээрэ үнгэржэ байһан бүхы тамирай мүрысөөнүүд сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан нютагаархидта зорюулагдана гээд хэлэлтэй.

Забитуй һууринда 14 гаран километр уһанай шэнэ сорго татагдажа байнхай. Энэ хугасаада түймэр саралгын 74 гидрант, хүн зоной уһа абаха 49 колонко оролсоно. “Сэбэр уһан” гэһэн гүрэнэй үндэһэн түсэлдэ оруулагдажа, энэ барилга эмхидхэгдэнэ. Бүхы дээрээ 133 сая түхэриг мүнгэн гаргашалагдаа.

“Орда инфо” сонинһоо