Засаг түрэ 8 feb 2023 474

Үндэһэн түлэбүүд бэелүүлэгдэнэ

Буряад ороной прокуратурын коллегиин зүблөөндэ Россиин Ахамад прокуророй орлогшо Дмитрий Демешинэй хүтэлбэри доро республикада  гүрэнэй түлэбүүдые болон Россиин Юрэнхылэгшын даабаринуудые бэелүүлгээр дүнгүүд согсологдоо. Дмитрий Демешин үндэһэн түлэбүүдэй үндэр хэмжээндэ бэелүүлэгдэһэниие, үйлэдбэриин ургалтые, шухала асуудалнуудай шиидхэгдэжэ байһаниие тэмдэглээ. Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов үгэ хэлэхэдээ, региональна засагай болон прокуратурын хоорондоо харилсалгын шухалые ба үрэ дүнтэйе тэмдэглээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- 2022 ондо Буряад орондо үндэһэн түлэбүүд урагшатай бэелүүлэгдээ. Бидэ мүнөөдэр коллегиин гэшүүдтэй, уласай Толгойлогшотой республикада байһан ажалай олон сүлөө һууринууд тухай хөөрэлдөөбди. Мүнөөдэрэй байдалаар  аяар 14 мянган сүлөө һууринууд тоологдоно. Тиихэтэй хамта ажал бэдэрһэн 4 мянга гаран лэ хүнүүд тоологдоно. Ажалтай болоһон хүнүүдэй ашаар экономико шэнэ ургалта абаха ёһотой, - гэжэ Дмитрий Демешин тэмдэглээ.

Үнэхөөрөөшье, республикада үндэһэн түлэбүүд үндэр хэмжээндэ бэелүүлэгдээ. Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, эдэ түлэбүүд республикын хүгжэлтэдэ гол үүргэнүүдэй нэгые дүүргэнэ. Үнгэрһэн жэлдэ тэдэнэй белүүлгэдэ бүхыдөө 24 млрд түхэригһөө үлүү мүнгэн зөөри шэглүүлэгдэһэн байна. Мүн лэ Буряад ороной Толгойлогшо засагай гүйсэдхэхы эмхинүүдэй болон прокуратурын хамтын ажал ябуулгын ашагтайе тэмдэглээ, үрэ дүнгүүдынь республикын ажаһуугшадай хүндүүлхэй асуудалнуудые бодото дээрэнь шиидхэнэ ха юм.- Генеральна прокуратурын хабаадалгаар онсо харууһатай дархан газарнуудые аршалха хуулида хубилалтанууд оруулагдаа. Тиин Түнхэнэй Үндэһэтэнэй  паркын шухала асуудалнууд шиидхэгдэжэ, хүн зомнай ниигэмэй бүхы хангалгануудта хүртэхэ, гэрээ табиһан газараа өөрын болгохо аргатай болоо гэжэ һануулха байнаб. Энэ нэгэ жэшээ. Үнэн дээрээ иимэ жэшээнүүд олон. Республикадамнай ажаһуудаг хүн зон республикын прокуратурын дэмжэлгые бэе дээрээ үзэнэ, хамгаалагдажа байһанаа ойлгоно, ямаршье үедэ хандажа, туһа абахабди гэжэ мэдэнэ. Хамтын ажалаар хараалһан зорилгонуудаа дүүргэхэбди, этигэнэб, - гэжэ Буряад ороной Толгойлогшо онсолон тэмдэглээ.

Засагай зургаануудаар шиидхэгдэжэ байһан асуудалнуудай бэелүүлгэ 2023 ондо үргэлжэлүүлэгдэхэ гэжэ коллегидэ хэлсэгдээ.


- Мүнгэн зөөри миин лэ ашаглагдаха бэшэ, ажал хэрэгэй ябаса улам эршэдэхэ  ёһотой. 2022 ондо Буряад орондо үйлэдбэриин хүгжэлтэ 10 хубяар дээшэлээ. Энэ засагайшье, олзын хэрэгэйшье хамтын ажалай үрэтэйгөөр ябуулагдаһанай бодото баримта. Эндэ баһал прокурорнуудай үүргэ ехэ, - гэжэ Россиин Ахамад прокуророй орлогшо Дмитрий Демешин тобшолоо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа