Засаг түрэ 8 feb 2023 524

Үхибүүдэй эмнэлгын газар

Буряад ороной Хяагта хотодо гүрэнэй федеральна «Элүүрые хамгаалгын эхин эмхинүүдые һэльбэн шэнэдхэлгэ» түлэбөөр баригдаһан үхибүүдэй поликлиникэ нээгдэхэнь дүтэлбэ. Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ поликлиникэдэ хүрэжэ, хэр бэлэн болоһонииень шалгаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Барилгын бүхы ажалнууд дүүрэнхэй, ашаглалгада тушаалгын акт абтаа, хэрэгсэлнүүд асарагдаа, мүнөө табигдажа байна. Февралиин 21-дэ эмшэд түрүүшын ерэгшэдые угтан абаха гэжэ хараалагдана. Тиигээд тон шухалань – эндэ эмшэлүүлхэеэ бэшэ, харин бэеэ  үбшэнһөө һэргылхэеэл ерэжэ байгыт даа, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Шэнэ поликлиникэдэ үдэрэй 100 үхибүүдые хүлеэн абаха. Эмнэлгын газарай  ажалай  талмай 568 дүрбэлжэн метр болоно, тиихэдэ педиатрнуудай, эмнэлгын таһагуудай, аминдаа үүдэтэй фильтр-боксын, эмшэдэй болон техническэ ажалшадай байрануудай  дүрбэн участок байшанай талмайда багтана. Буряад ороной капитальна барилгын хүтэлбэриин дарга Анатолий Урбановай хэлэһээр, һаяын сагта поликлиникэдэ  эд хэрэгсэлнүүдые һууринуудтань табижа дүүргэхэ.

- Энэ поликлиникын барилга 2022 оной май һарада эхилээ һэн. Һүүлэй хоёр долоон хоногто бага зэргын дутагдалнуудые усадхажа, Госстройжилнадзорто тушаажа, ашаглалгада бэлэн гэһэн зүбшөөл абаабди. Элүүрые хамгаалгын эхин эмхинүүдые һэльбэн шэнэдхэлгын түлэбөөр барилгада 34 сая түхэриг гаргашалагдаа, - гэжэ Анатолий Урбанов нэмэжэ хэлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа