Засаг түрэ 8 feb 2023 526

Даабари үгөө

Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов албанайнгаа хэрэгээр Хяагтын аймагаар ябахадаа,  Хяагта хотын соёлой байшан ошожо хараа. Соёлой хуушан байшан һандарха туйлдаа хүрөө гэжэ тогтоогдоод, задалуулгада бэлдэгдэнэ.  

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Барилга ябуулха газар болон үмхирһэн байшан аймагай мэдэлдэ түргэн дамжуулхыень Алексей Цыденов даалгаа, тиигэжэ соёлой байшанай барилга саг соогоо эхилжэ, 2024 ондо дүүргэгдэхэ ёһотой.

- Барилгада хүрэхэ мүнгэн зөөри бүхыдөө һомологдоо. Шаналан тэмдэглэхэдэ, түлэблэлгын асуудалнууд унжагайрһан байна. Мүнөөдэрэй байдалаар ажалнууд түргэдүүлэгдээ, февраль соо бүхы хэлсээнүүд баталагдаха. Соёлой байшан 2024 ондо ашаглалгада тушаагдажа, ажаһуугшадые угтан абаха ёһотой. Энээнэй түлөө бидэ өөһэдынгөө талаһаа бүхы юумэ хэхэбди. Тиигээд аймагайшье хүтэлбэри баһал бүхыгөөрөө оролдохо гэжэ хүлеэнэбди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Түлэбэй ёһоор Хяагтын соёлой шэнэ байшан урдын наймаашадай байшан гэрнүүдые һажаан, хоёр дабхартайгаар баригдаха. Бүхыдөө 2,5 мянган дүрбэлжэн метр талмайтай байхаар түсэблэгдэнэ. Байшан соо 400 харагшадай һууритай танхим, номой сан, уран һайханай болон нэмэлтэ һуралсалай хэшээлнүүдэй, тамирай һорилгонуудай таһагууд хараалагдаха юм.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа