Засаг түрэ 15 feb 2023 438

Булган аймагһаа бууһан айлшад

Монгол ороной Булган аймагай  амбан дарга Б. Ариун-Эрдэнэ түрүүтэй түлөөлэгшэд Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй  уулзалгын үедэ хүдөө ажахын, болбосоролой, аяншалгын, соёлой, элүүрые хамгаалгын болон үйлэдбэриин һалбаринуудай талаар харилсаанууд тухай хөөрэлдөө. Гадна «Алтаргана-2024» нааданай бэлдэлгын эмхидхэлэй хороондо хабаадаха тухай хэлсээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

- Буряад Улас Монгол орондо үүлтэртэ эбэртэ бодо малай залуу түл, манай уларилда тааруулагдаһан үрэжэлтэ таряа талханай үрэһэ дурадхаха байна. Тиихэдээ бидэ мяха, нарин нооһо худалдан абахаар бэлэмди. Тамирай, элүүрые хамгаалгын талаар харилсаанууд ехэ ерээдүйтэй. Монгол болон Буряад оронуудай хоорондо аяншалга саашадань бүри ехээр хүгжөөхэ гэжэ хараалнабди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Энэ жэл Буряадай дээдэ һургуулинуудта «аяншалга», «агрономи», «амитадые эмнэлгэ» гэһэн мэргэжэлнүүдээр Булган  аймагай оюутад һуража эхилхэ. 30-аад оюутад ерэхээр түсэблэгдэнэ. Республика өөрынгөө талаһаа тамирай талаар дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха болон мэргэжэлтэдээрээ андалдаха бэлэн байһанаа мэдүүлээ.

Тэрээнһээ гадуур, түлөөлэгшэд хоёр талаһаа аяншалгые сэхэ хүгжөөхэ, тэрэ тоодо Ядерна эмнэлгын түбтэ хабдарта үбшэнгүүдые һэргылэлгээр аяншалга ехэ ерээдүйтэй гэжэ тэмдэглэгдээ.

Булган аймагай амбан дарга 2024 ондо уласхоорондын «Алтаргана» наадые үнгэргэлгын түсэбүүд тухай хөөрэжэ үгөө. Энэ ехэ үйлэ хэрэг Монголой Юрэнхылэгшын харгалзалга доро үнгэрхэ юм.

- 2024 ондо «Алтаргана» Монголой Юрэнхылэгшын харгалзалга доро үнгэргэгдэхэ гэжэ бидэ баясан шагнабабди, тиигээд өөһэдынгөө талаһаа бидэ эгээл эдэбхитэйгээр хабаадахабди. Манай  республикын бүхы һайн тала харуулхаяа оролдон бэлдэхэбди, - гэжэ Алексей Цыденов онсолоо.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа