Засаг түрэ 15 feb 2023 498

Үзэсхэлэн-яармаг дэлгээ

«Шэдитэ Сагаан һара» гэһэн Ородой-Монголой хамтын үзэсхэлэн-яармаг  февралиин 8-да Улаан-Үдэдэ нээгдэжэ, февралиин 12 болотор хүдэлөө. Өөһэдынгөө бүтээлнүүдые Монгол болон Буряад оронуудай бага олзын 100 гаран хэрэг эрхилэгшэд дурадхаа.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов, Булган аймагай амбан дарга  Батбаярай Ариун-Эрдэнэ, Арадай түлөөлэгшэдэй аймагай Хуралай түрүүлэгшэ Батчүлмэй Хуягбаатар, бэшэшье тушаалта нюурнууд нээгдэһэн түрүүшын үдэртэ үзэсхэлэн-яармагта хабаадаа.

- Энэ үзэсхэлэн үнгэрһэн жэлэй май һарада эхилһэн ажалай үргэлжэлэл болоно. Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэhэн Ород-Монголой хамтын экономическа хуралдаанда хэмжээ ябуулгануудаараа андалдаа бэлэйбди. Россиин болон Монголой хоорондын харилсаанууд хүгжэжэ байна. Үнгэрһэн жэлдэ худалдаа наймаанай хэмжээн 2,5 млрд долларто хүрөө. Тиихэдээ эд бараанай эрьесэ дээшэлнэ, экономическа холбоонууднай ганса ехэ үйлэдбэринүүдээр хизаарлана бэшэ, харин бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэгшэдэй дунда үргэдэнэ гэжэ тэмдэглэхэ хэрэгтэй. Мүнөөдэр үнгэржэ байһан үзэсхэлэн олзын хэрэг эрхилэгшэдэй бэе бэеэ оложо, ажал хэрэгэйнгээ ашаг үрые дээшэлүүлгэдэ үшөө нэгэ ехэ түлхисэ боложо үгэхэ. Бидэ өөрынгөө талаһаа хилэ гаргалгын асуудалнуудые федеральна хэмжээндэ хэлсэхэбди. Энэ талаар Монголойшье талаһаа шиидхэбэринүүд абтаха ёһотой. Тиин өөһэд хоорондын наймаа үргэдхэхэ тухай шиидхэбэри абахабди гэжэ һананаб, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тодорхойлон тэмдэглээ.

 «Бага болон дунда олзын хэрэг, хубиин олзын хэрэг үүсхэлгые дэмжэлгэ» гэһэн түлэб бэелүүлгээр Буряад ороной урашуулай бүтээлнүүд яармагта табигдаа. Улаан-Баатарай Сонгинохайрхан хороогой Арадай түлөөлэгшэдэй Хуралай түрүүлэгшэ Батчүлмэй Хуягбаатарай тэмдэглэһээр, Монголой тала худалдаа наймаанай харилсаа үргэдхэхээр бэлэн, тэрэ тоодо буряад урашуулай бүтээлнүүд, байгаалиин үндэһэн зүйлнүүд Монголой дэлгүүртэ өөрын һуури эзэлхэ.

- Технологиин һалбаринуудайшье, уран гарааршье бүтээһэн зүйлнүүд үргэнөөр табигдаад байна гэжэ харабабди. Манай Монголой болон Буряад ороной бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэгшэд саашадаашье хамтын бүтээлнүүдые үйлэдбэрилжэ байха гэжэ би найданаб. Манай үйлэдбэрилэгшэдэй шиидхэхэ гол асуудал –бүтээлнүүдээ наймаанда гаргалга. Харин манай зорилгонуудай нэгэн – бага болон дунда олзын хэрэг дэмжэлгэ, Буряад орондо монгол үйлэдбэринүүдые нээлгын оршом байгуулга. Гэхэтэй хамта буряад үйлэдбэринүүдые Монголдо нээхэ ажал ябуулхабди. Хоёрдохи шухала тэмдэглэхэ зүйл хилэтэй, эд бараа оруулгын алба татабаритай холбоотой. Бидэ энэ асуудалаар баһал хандаабди, шиидхэгдэхэ гэжэ би ехэтэ найданаб, - гэжэ Батчүлмэй Хуягбаатар түрүүлэгшэ хэлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа