Засаг түрэ 15 feb 2023 521

Харилсаан үргэдхэгдэхэ

Буряад ороной Захааминай аймагай засаг дарга Сергей Гонжитов түрүүтэй аймагай хүтэлбэри, Арадай Хуралай һунгамал Виталий Лыгденов Хяагтын аймаг ошожо, Монгол ороной Булган аймагай түлөөлэгшэдые хүндэтэйгөөр угталсаад, республикынгаа ниислэл хото Улаан-Үдэдэ ерэжэ, хаяа хадхажа байһан хүршэнэрэй уулзалга үнгэргөө.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Монголой талаһаа Булган аймагай амбан дарга Батбаярай Арюун Эрдэнэ түрүүтэй аймагай захиргаанай бүхы албануудай, сомонуудай дарганар, Арадай түлөөлэгшэдэй аймагай Хуралай гэшүүд, олзын хэрэг эрхилэгшэд уулзалгада хабаадажа, 2023-2025 онуудта экономическа, худалдаа наймаанай, эрдэмэй-болбосоролой, соёлой, тамирай талаар болон хилэ шадархи харилсаануудаа үргэдхэхэ хэлсээнүүдые баталаа.

Хоёр талын баталагдаһан хэлсээнүүдээр аймагуудай түлөөлэгшэд албан ёһоной уулзалгануудые үнгэргэжэ байхаар хараална. Болбосоролой талаар дүй дүршэлөөрөө хубаалдахыень багшанараа һургуулинуудта эльгээжэ байха юм. Мүн 20-hоо үсөөн бэшэ һурагшадые Булганай болон Захааминай амаралгын ба элүүржүүлгын аршаануудта амаруулха. Болбосоролой ба шэнжэлэлгын дүй дүршэлөөр хубаалдахыень тусхай дунда һургуулиин оюутадаар андалдаха,  эмшэдэй хабаадалгатай хамтын хуралдаануудые үнгэргэхэ түсэб табигдаа.

Экомическа болон худалдаа наймаанай талаар хилэ шадархи харилсаан үргэдхэгдэхэ: нютагай уларилда таараһан үүлтэртэ малнуудые худалдан абаха, таряа тарилгаар болон адуу мал үдхэлгөөр дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха, амитадай үбшэниие һэргылэлгээр хамтын хэмжээ ябуулгануудые ябуулха, үйлэдбэриин болон хүдөө ажахын эд бараа бэе бэедээ худалдаха, аяншалгые улам хүгжөөхэ гэхэ мэтэ.

Соёлой талаар харилсаагаа үргэдхэхэеэ Булган аймагта үнгэргэгдэхэ “Бага Алтарганада” Захааминай аймагай уран һайханай бүлгэмүүдые эльгээхэ юм. Харин Булган аймагай уран һайханай бүлгэмүүдые Захааминай аймагай фольклорно нааданда эльгээхэ гэжэ хэлсэбэ.  Гэхэтэй хамта аймагуудта үнгэргэгдэхэ соёлой хэмжээ ябуулгануудта хоёр талаһаа эдэбхитэй хабаадалсажа байхаар хараалагдаа. Музейнүүдэй болон номой сангуудай һонирхолтой үзэсхэлэнгүүдые, ном сэдхүүлнүүдые, мүнөө үеын түрүү хэрэгсэл түхеэрэлгэнүүдые бэе бэедээ харуулжа, семинар хуралдаануудые үнгэргэжэ байха юм.

Тамирай болон залуушуулай бодолгын талаар хүтэлбэрилэгшэдэй, түлөөлэгшэдэй, һоригшодой уулзалгануудые, тамирай элдэб зүйлнүүдээр хамтын һорилгонуудые, наадануудые, мүрысөөнүүдые наһанай ондо ондоо хэмжээгээр саг үргэлжэ үнгэргэжэ байха гэжэ мүн хэлсэбэ.Тиин холбоо харилсаагаа бүри ехээр үргэдхэхын тулада гүрэнэй хилэ дабаха “Бага Илэнх” – “Айнаг Гол” гэһэн орохо гарахын пункт саг зуураар (Сагаан һарада, Сурхарбаанда, Эб модоной, Бага Алтарганын наадануудта) нээжэ байха асуудал шиидхэгдэхэ.

Гадна хилэ шадархи үшөө нэгэ асуудал –хилэ дабаһан болон хулгайда ороһон адуу малнуудаа бусаалгада нүлөөлхэ тухай хөөрэлдөөн  мүн болоо. Тиихэдэ  хилэ шадар гал түймэрэй болон үерэй аюулнуудһаа һэргылхэ хэмжээ ябуулгануудые хамтын хүсөөр үнгэргэжэ байха юм.

  

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа