Засаг түрэ 21 feb 2023 716

Сагаалганай амаршалга

Хүндэтэ нютагаархид!
Сагаан һарын һайндэрөөр таниие хани халуунаар амаршалнаб!

Сагай эрьесын үшөө нэгэ шата һэлгэбэ. Шэнэ һара мүндэлжэ, уһан туулай жэлнай хүрэжэ ерэбэ.

Сагаалган - эхэ байгаалиин, ажабайдалай шэнэлэлгэ, найдал, аза жаргал түхөөһэн арадай һайндэр. Эдэ үдэрнүүдтэ Эхэ ороноо аршалжа, тусхай үйлэ хэрэгүүдтэ хабаадажа байһан  сэрэгшэдээрээ омогорхонобди, тэдэнэйнгээ түлөө зальбарнабди.

Ходорон ошоһон бар жэлдэ бэрхэшээлнүүдшье, урагшатай, һайн үйлэ хэрэгүүдшье тохёолдоо. Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путинай даабаряар хүүгэдэй сэсэрлигүүд, һургуулинууд, тамирай болон соёлой байшангууд, харгынууд ба хүүргэнүүд баригдана, ниигэмэй авто-унаанууд шэнэлэгдэнэ.  Ажабайдалай бүхы һалбаринуудта үндэһэтэнэй түсэлнүүд бэелүүлэгдэжэ, хотонуудай болон һууринуудай ажаһуугшадта шэнэ арга боломжонууд нээгдэнэ. 

2023 ондо тайгата үзэсхэлэн Буряаднай 100 жэлэйнгээ ой угтаха. Жэл бүри хамаг этигэл найдалаа бүхы hайн hайханда зорюулан, манай Буряад Улас хүгжэһөөр.


Хүндэтэ нютагаархид!

 Шэнэ жэлнай шэнэ найдалаар эрьег лэ! Гаража ерэhэн туулай жэлдэ урагшаа дабшаhан замнай үргэн сэбэр байг лэ! Эсэгэ оронойнгоо ерээдүйе хамгаалжа байhан баатар сэрэгшэднай буянтай, бурхантай ябажа, илалта туйлажа бусаг! Ажалнай урагшатай, hанаһан бодолнууднай бүтэсэтэй, үргэмжэтэй байг!
Сагаан hараар, Сагаалганаар!

 

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей  Цыденов