Засаг түрэ 21 feb 2023 567

Сагаалганай амаршалга

Хүндэтэ нютагаархид! Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө та бүгэдэниие Сагаалганаар хани халуунаар амаршалнаб!

Эртэ урда сагһаа мүнөө хүрэтэр дамжан ерэһэн арадаймнай һайндэрэй үедэ гэр бүхэн сэдьхэлэй дулаахан ульһаар, баярай үгэнүүдээр халидаг.  Заншалта ёһоороо Сагаан һарын буужа ерэхэдэ, аха зоноо үреэлэй һайхан үгэнүүдээр золгонобди, түрэл гаралаараа уулзанабди, бэе бэеэ амаршалнабди, ажал хэрэгэйнгээ дүн согсолнобди, саашанхи хараа түсэбүүдээ элирхэйлнэбди.

Үнгэрһэн жэл тиимэшье бэлэн байгаагүй. Гүрэн түрынгөө эрхэ ашаг, ажаһуугшадайнгаа аюулгүй байдал хамгаалха баатай болообди.  Эхэ оронойнгоо амгалан байдалай түлөө шэн зориг, баатаршалга гаргажа байһан сэрэгшэдээ  Сагаалганаар  доро дохин амаршалнабди, баяр баясхаланаа мэдүүлнэбди. Засаг зургаанай зүгһөө гэр бүлэнүүдтэнь, үхибүүдтэнь туһа хүргэжэл байхабди. Үргэн Буряадай дасан дугангуудта үнгэргэгдэжэ байһан маани хуралнууд сэдьхэлдэтнай этигэл, найдал түрүүлэг лэ. Илалта туйлажа, бүрин бүтэн, элүүр энхэ тоонто нютагаа, гэр бүлэдөө бусахатнай болтогой!

Хүндэтэ нютагаархид! Сагаалганай үедэ буряад зон бэе бэедээ сэдьхэлэй һайхан үгэнүүдые зорюулжа, бүхы зондо баяр, жаргал хүсэдэг гээшэ. Наhан дээрээ наhа нэмэжэ байхадаа, айл аймагтаа, арад зондоо ута наhа, удаан жаргал, жэл бүри жэгдэ амгалан, он бүри омог дорюун ябахыетнай хүсэнэб! Гаража ерэһэн туулай жэл хүн бүхэндэ һайн талаһаа нүлөөлжэ, һанаһан хэрэгүүд, түсэбүүд бэелүүлэгдэг.

Сагаан hараар, Сагаалганаар!

 

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ                                            В.А. ПАВЛОВ