Засаг түрэ 22 feb 2023 490

Дээдэ болбосоролой шэнэ талмай

Россиин Дээдэ болбосоролой болон  эрдэмэй яаманай сайд Валерий Фальков албанайнгаа хэрэгээр Улаан-Үдэ ерээ.

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Валерий Фальков  Доржи Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин (БГУ), Зүүн Сибириин технологиин ба хүтэлбэрилгын ехэ һургуулиин (ВСГУТУ) оюутадтай болон хүтэлбэритэй, мүн РАН-ай Сибириин таһагай Монголые, будаадын шажан ба Түбэдые шэнжэлдэг институдай (ИМБиТ) болон Байгаалиин нөөсэнүүдые хэрэглэлгын РАН-ай СО-гой Байгалай институдай (БИП) мэргэжэлтэдтэй уулзаа.

- Дээдэ болбосоролой һалбари хэдэн арбаад жэлнүүдтэ байгуулагдаа, тиимэһээ нэгэ жэл соо хубилшахагүйнь мэдээжэ. Тиигэбэшье мүнөөдэр таанад шэнэлэлгын үйлэ хэрэгүүдтэ бэлэн байнат. Манай, мүн лэ Толгойлогшын, тэрэнэй командын дэмжэлгээр албан шэнэлэгдэхэ.  Тиин һаяын сагта нилээн үрэ дүнгүүдые туйлахыетнай, тад ондоо шанартай болбосоролой шэнэ талмайнуудтай болохыетнай бидэ оролдохобди, – гэжэ сайд тэмдэглээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов республикада эрдэм мэдэсэ ехэтэй мэргэжэлтэдэй бэлэдхэлгые эршэдүүлхэ хэрэгтэй гэжэ нэмэжэ хэлээ.

«Республикын хүн зоной аятай зохидоор ажаһуухын тула урагшаал дабшахабди, эрдэмэй болон технологическа нөөсэнүүдээ хүгжөөжэл байха хэрэгтэй. Манда мүнөө олон һалбаринуудаар мэргэжэлтэд дуталдана, илангаяа элүүрые хамгаалгын. Бидэ эрдэм мэдэсэтэй мэргэжэлтэдые олоор бэлдэхэ ёһотойбди, тиигээд залуушуулай ондоо тээшээ ябашангүй, эрдэм мэдэсэеэ эндээ хэрэглэхыень оролдохобди», – гэжэ Алексей Цыденов онсолоо.

Валерий Фальков мүн лэ можо хизаарнуудай хүгжэлтын үргэн ехэ түлэбүүд тухай һануулаа.

«Россиин Юрэнхылэгшын манай урда табиһан гол зорилго – гүрэнэй можо хизаарнуудта дээдэ болбосорол болон эрдэмые хүгжөөлгэ. Тиигэхын түлөө бидэ жэлһээ жэлдэ бюджетнэ һууринуудые олошоруулнабди, тэдэнэй 75% мүнөө Россиин можо хизаарнуудаар хубаарилагдана. Тиимэһээ һургуули дүүргэгшэдэй нютагтаа үлэхэнь олошоржол байна», - гэжэ Валерий Фальков хэлээ.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа