Засаг түрэ 22 feb 2023 525

Сэрэгшэдые дэмжэлгэ

Буряад орондо  «Засагай газартай хөөрэлдөөн» гэһэн хоёрдохи сэхэ дамжуулга үнгэрөө. Февралиин 14-дэ Буряад ороной ажаһуугшадай асуудалнуудта республикын Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшонор Пётр Мордовской, Игорь Зураев гэгшэд харюусаа. Буряад ороной ажаһуугшадай сэхэ дамжуулгада табиһан асуудалнууд гол түлэб сэрэгэй тусхай ябуулга, тэндэ тэмсэжэ байһан сэрэгшэдые дэмжэлгэ болон тэдэнэй гэртээ бусахада, анхарал хандуулга тухай байгаа.  

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

 

«Мүнөөдэрэй байдалаар, сэрэгшэдтэ туһаламжын хэмжээн 2 млрд түхэригтэ хүрэжэ байна», - гэжэ Пётр Мордовской хэлээ. Гэхэтэй хамта сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ хэмжээ ябуулганууд бэелүүлэгдэнэ. 4 мянган гэр бүлэнүүдтэ ниигэмэй талаһаа туһаламжа үзүүлэгдээ.

Сэхэ дамжуулгын үедэ Пётр Мордовской Буряад Уласай олониитын  танхимай эдэбхитэй гэшүүн Денис Леоновой дурадхалые хиналта дороо абажа, дэмжэхэ байһанаа мэдүүлээ. Һарын нэгэ дахин эмнэлгын түрүүшын туһа хүргэхэһөө эхилээд, хэдэн шэглэлээр сэрэгэй-патриотическа бэлэдхэл үнгэргэжэ байхые эдэбхитэд дурадхаа. «Би дэмжэнэб, тиимэ дүршэл аха ангинуудай һурагшадта, оюутадта саашанхи ажабайдалдань хэрэгтэй болохо, тиигээдшье элүүр энхэ байдалдань һайнаар нүлөөлхэ», - гэжэ Пётр Мордовской тэмдэглээ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Игорь Зураев госпитальнуудта эмшэлүүлжэ байһан манай сэрэгшэдтэ ямар туһа үзүүлэгдэнэб гэжэ хөөрөө. Москвада хүдэлжэ байгаа бүрин эрхэтэ түлөөлэлгын эмхиин мэргэжэлтэд 500 гаран сэрэгшэдтэ  туһалаа. Гэхэтэй хамта Москвада, бэшэшье хотонуудта ажаһуудаг манай нютагаархидай тон эдэбхитэйгээр ехэ туһа хүргэдэгые тэмдэглэхэ хэрэгтэй, - гэжэ Игорь Зураев хөөрөө.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа