Засаг түрэ 8 mar 2023 603

Амаршалга

Хүндэтэ манай эхэнэрнүүд, эжынэр, эгэшэ дүүнэр, басагад!
Буряад Уласай Засагай газарай нэрэһээ ба өөрын зүгһөө Та бүгэдэниие үнэнхэ зүрхэнһөө Эхэнэрнүүдэй уласхоорондын баярай үдэрөөр хани халуунаар амаршалнаб!

Эгээл һаруул, удаан хүлеэгдэһэн баярай үдэр - Мартын 8 болоно. Энэ һайхан, һаруул хабарай үдэрые эхэнэрнүүдэй энхэрэл сэдьхэлтэй, дулаан хандасатай, согтой баяртай, найдалтай болон урма зоригтой жэшээлмээр. Таанад лэ бүхы шухала асуудалнуудай  эхи болон үндэһэ табигша, алтан дэлхэйдэ гэрэл оруулдаг, найдал түрүүлдэг заяатайт.

Танай тэсэбэри ехэдэ, этигэл дүүрэндэ, хүлисэхэ шадалда, үри хүүгэдэйнгээ, гэр бүлынгөө хойноһоо оролдолгын хүсөөр оршолонто юртэмсэ байгуулагдана гэхэдэ, алдуу болохогүй. Эгээ хүндэ хүшэр сагуудта зүрхэтэйгөөр тэсэжэ гараһан наһаа дабаһан эжынэртээ доро дохинобди. Танай ашыетнай харюулхые мэдэрнэбди. Эхэнэрнүүдые дэмжэхэ гэһэн һанал - манай гол уялга бшуу. Гал гуламтаяа нангинаар сахижа байдаг эхэнэрнүүдтээ баяр баясхаланай хани халуун үгэнүүдые мүнөөдэр бэлэглэнэбди.

Хүндэтэ эхэнэрнүүд! Хабарай энэ һайхан үдэртэ элүүр энхые, амгалан байдал, аза талаан, дундаршагүй дура үнэн зүрхэнһөө хүсэнэбди.  Хододоо дуранай элшэдэ гэрэлтүүлжэ, жаргал дүүрэн байхатнай болтогой!

 

Буряад Уласай Толгойлогшо А.С. Цыденов