Засаг түрэ 8 mar 2023 453

Амаршалга

Хүндэтэ эхэнэрнүүд!

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө та бүгэдэниие Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй үдэрөөр амаршалнаб!

Энэ үдэр заншалта ёһоороо манай гоё, һайхан эхэнэрнүүдые хабарай һайндэрөөр амаршалдагбди.

Бэлиг шадабарияа элдэб янзын һалбаринуудта бэелүүлһэн амжалтатай, бэрхэ эхэнэрнүүдээрээ омогорхонобди. Энэрхы эжынэртэ, гал гуламтаяа нангинаар тахидаг наһанай нүхэдтэ баяр баясхаланай эгээл дулаахан үгэнүүдые зорюулнабди. Таанадайл ээм дээрэ – хүүгэдэй хүмүүжүүлгэ ба гэр бараан. Энэ үдэр бүриин һайн һайхан, орёо ажалые жэншэдгүй дүүргэнэт. Таанадай сэсэн ухаан болон тэсэбэри, һайхан хандаса болон энхэрэл, ажалша зан болон үнэн сэхэ байлга – ямаршье гэр бүлын жаргалай үндэһэн.       

Эхэнэрнүүдые дүнгэхэ, дэмжэхэ хэрэгтэй гэжэ гүрэнэймнай, уласаймнайшье хүтэлбэри ойлгоно. Һүүлэй жэлнүүдэй туршада Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнууд гэр бүлэ, эхэнүүдые дэмжэхээр хэдэн хуули баталаа. Эхэнэрнүүдэй жаргалтай байхын тула хүн бүхэн оролдохо ёһотой.

Хүндэтэ эхэнэрнүүд! Һанаhан хүсэлөө бэелүүлжэ, hуралсалдаа, ажалдаа амжалтатай, буян хэшэгтэй, элүүр энхэ, ута наhатай, удаан жаргалтай ажаhуухатнай болтогой!