Засаг түрэ 9 mar 2023 519

Шэнэ сайд

Буряад Уласай эд зѳѳриин ба газарай харилсаануудай сайдаар
Дмитрий Булнаев томилогдобо. Энээн тухай уласай Толгойлогшын гар табилгатай зарлиг мартын 6-да гараба.  Шэнэ сайд үсэгэлдэр,  мартын 7-до, уялгаяа дүүргэжэ эхилээ.  

© фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа

Дмитрий Геннадьевич Булнаев 1975 оной апрелиин 16-да Улаан-Үдэ хотодо түрэһэн юм. 1997 ондо Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академи  «зоотехния» мэргэжэлээр түгэсхөө. 2004 ондо Зүүн Сибириин техническэ университет дүүргээ. 1997 оной сентябрь һараһаа 2003 оной апрель болотор «Электросвязь» гэһэн эмхидэ, 2003-2008 онуудта  Улаан-Үдэ хотын захиргаанда ажаллаа.

2008 оной август һараһаа Буряад Уласай Эд зѳѳриин ба газарай харилсаануудай  яаманда хүдэлжэ эхилээ, харин 2021 ондо сайдай 1-дэхи орлогшоор томилогдоһон байна.

Автор: Янжима ДАРМАЕВА

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа