Засаг түрэ 9 mar 2023 603

Загаһа үдхэдэг завод шэнэлэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахыгаар ба байгаали хамгаалгаар орлогшо Виктория Абрамченко Буряад ороной Кабанскын аймагай загаһа үдхэдэг омолиин заводто нүүдэл зүблөө үнгэргэжэ, үйлэдбэриин хэр зэргэ шэнэлэгдэжэ байһаниие сэгнээ.

Федеральна «Байгал далай сахин хамгаалга» түлэбөөр Россиин Засагай газар загаһа үсхэбэрилгын эртэ урдын энэ үйлэдбэриин һэльбэн шэнэлэлгэдэ мүнгэн зөөри һомолонхой. Бүхы ажалнууд 2024 ондо дүүргэгдэхэ. Һэльбэн шэнэлэгдэһэн завод омолиин түрьһэ хоёр дахин олошоруулха - 500 саяһаа 1,25 млрд хүрэтэр. Тэрээнһээ гадуур һүүлэй 10 жэлэй туршада түрүүшынхиеэ омолиин 2,5 сая жараахайнуудые далайда табиха. Тэдэнэй амиды үлэжэ үдэхэ аргань түрьһэнүүдтэ орходоо, һураггүй ехэ юм.

Юрэнхы сайдай орлогшо Виктория Абрамченко Буряад ороной  Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй,  Загаһа барилгын федеральна агентствын хүтэлбэрилэгшэ Илья Шестаковтой загаһа үдхэдэг Большереченскэ заводой ажал хэрэгүүдтэй дүтөөр танилсаа. Тэндэ аяар 1933 онһоо Байгалай омоли үсхэбэрилэгдэнэ. Заводой хүтэлбэри һэльбэн шэнэлэлгынгээ түсэбтэй танилсуулаа.  

  • Манай зорилго - Байгалай омолиин тоо толгой зандань үлөөхэ, тиигэхын тула үсхэбэрилгын эршэмтэй ажал ябуулха хэрэгтэй. Үйлэдбэриеэ мүнөө үе сагта тааруулха, заншалта технологинуудые сахихань шухала, - гэжэ Виктория Абрамченко мэдүүлээ.
  • Гадна заводой залуу мэргэжэлтэдые дэмжэхэ асуудалнуудые анхарха, шэнэ технологинуудые нэбтэрүүлэн хэрэглэхэ, тэрэ тоодо хэды жараахайнуудые далайда табинабибди гэжэ тодоруулжа, хинажа байха хэрэгтэй, - гэжэ тэрэ онсолоо. Тиин заводто шэнэ насосно станци, котельни, Байгалай омолиин жараахайнуудые тэнжээхэ цехүүд, жараахайнуудые тэнжээдэг баазанууд һэльбэн шэнэлэгдэхээр түсэблэгдэнэ.

Уһа тараадаг хэрэгсэлнүүдые гол түлэб шэнэлхэ хэрэгтэй, энэмнай тон шухала, юундэб гэхэдэ, уһагүйгөөр ямаршье загаһан үсхэбэрилэгдэхэгүй ха юм даа. Зайн галаар хүсэд дүүрэн найдамтайгаар хангалгын талаар  автоматическа станцинуудые тодхохо. Тэдээнгүйгөөр цехүүдые уһаар таһалгаряагүй хангажа шадахагүйбди. Сентябриин 9-дэ ашаглалгада тушаагдахаар бэлэн болгогдохо ёһотой, - гэжэ Большереченскэ загаһа үдхэдэг омолиин заводой захирал Виктор Матанцев хөөрөө.


Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ буряадшалаа

Фото: Буряад Уласай засагай сайтһаа