Ниигэм 16 aug 2023 370

Монголһоо үер бү ерэһэй

Хура бороо ехээр орожо, уһа мүрэнэй эрьеһээ гарахадань, Монголой 17 аймагуудай 53 нютаг үертэ абтаһан байха юм. Аяар 200 гаран ажаһуугшад өөрынгөө гэрһээ гаража, ондоо тээ ошоод, уһанай буухыень хүлеэжэ байгаа. Байгаалиин усалһаа боложо 14 хүн наһанһаа нүгшөө, 4-ниинь - Улаан-Баатар хотынхид юм.

Хойшолонгуудынь тобойсо гаража ерэнхэй. Ажаһуугшадай 520 гэр байра, 269 зуһалан, 197 хашаа хорёо доторхи байшан, 66 авто-унаа дахинаа һэргээгдэхээр бэшэ юм. Тиихэдэ 4000-аад үхэр мал хо­хидоо. Түмэр зам болон автомашинын харгынууд угаагдаа, таряалангууд сохюулаа. Ехэ уһанай ерэһэнһээ боложо, 25 харгын гэнэ ушарнууд болоо. Арахангайн Хашаат нютагта зайн галай утаһануудай 5 бахана унаа, мүнөөдөө заһабарилгын ажал хэгдэнэ. Байгаалиин үзэгдэлһөө үшөө һэргэг байгты, аадар бороон орожо, гол мүрэн уһаар дүүрэхэдээ болохо гэжэ уларил шэнжэлэгшэд мэдээсэһэн байха юм.

Гэхэтэй хамта, манай Буряад орондо мүн лэ бэрхэтэйшэг болонхой. Ушарынь гэхэдэ, Монголһоо эхитэй Сэлэнгэ мүрэмнай үдэрһөө үдэртэ нэмэжэ байна. Улаан-Үдын ажаһуугшад яһала һэргэг. Энэ асуудал онсо хараа доро гэжэ хотын захиргаа­най мэргэжэлтэд дуулгана.

- Сэлэнгэ мүрэн августын 15-ай байдалаар 1 см дээшэлээд, 246 см болонхой. Ти­ихэдэнь Үдэ голой уһан 1 см бага болоод, 193 см харуулна. Сэлэнгын уһанай үшөө 16 сантиметрээр дээшэлбэл, эрье хүбөөһөө гараха зэргэтэй. Августын 7-һоо эхилжэ, Сэ­лэнгэ мүрэн нэмэжэ эхилээ, - гэжэ хотын захиргаанда дуулгана.

Үнэхөөрөө, байгаалитай хэншье хэлсээтэй бэшэ. Хото һууринуудаар уһанай үерлэхэдэ, гарадаг газарнуудаар эрье хүбөөгынь дээшэлүүлжэ, ажаһуугшадайнгаа бай­рануудые абархаһаа ондоо юумэн үгы. Сэлэнгын эрьеэр баригдаһан иимэ хэрэгсэлнүүд хэр зэргэ ехэ уһанһаа ажаһуугшадаа аршалхаб?

Автор: Булат БАДМАЕВ