Ниигэм 16 aug 2023 436

2023 оной августын 13-да буряад арадай бэрхэ хүбүүдэй нэгэн болохо Владимир Цырендондокович Шираповай зүрхэн тогтошоо

Мэдээжэ сурбалжалагша, найруулагша, кино буулгагша, актёр, «Үндэр» гэһэн видеостудиин ударидагша сагһаа урид хада гэртээ бусаба. Буряад арадайнгаа түлөө ходол һанаагаа табижа, түрэл хэлэн, уран зохёолдо анхаралаа хандуулжа ябадагынь мэдээжэ.

Владимир Цырендондокович Ширапов 1970 оной апрелиин 1-дэ Хэжэнгын аймагай Хүртэй нютагта түрэһэн. 1996 ондо Зүүн-Сибириин соёлой академи «Дра­матическа бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ» гэһэн мэргэжэлээр түгэсхэжэ гараһан байгаа. Мүн тиихэдэ Москвада МГУКИ-да кино буулгаха кур­сануудта һуража гараһан.

Владимир Цырендондокович 1994 онһоо Саха Яхадай телеви­денидэ ажаллажа эхилһэн. Һүүлээрнь «Ариг Ус» телекомпанида найруулагшаар, дамжуулга бэлдэгшээр ажаллаа. 2015 онһоо хой­шо хубиин «Yндэр» гэжэ нэрэтэй видеостуди байгуулжа, тэндээл хүтэлбэрилэгшөөр ажаллажа байгаа.

Бэлдэһэн кино буулгабаринууд соогоо Владимир Цырендондо­кович түрэл оронойнгоо байгаали, ажалша малша арад зоноо, ша­дамар бэрхэ, урагшаа һанаатай хүнүүдээ магтан түүрээжэ харуулдаг һэн. Кино бүхэниинь өөрын дабтагдашагүй онсотой, шэмэ шүүһэтэй, хүмүүжүүлгын, һуралсалай удхатай.

В.Ц. Ширапов Буряад Уласай Засагай газартай нягта холбоотой­гоор ажаллаа. Тиигэжэ Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай захилаар «Намилзаһан сагай харуулшад» - «Стражи трепе­щущего времени» нэрэтэй дамжуулгануудые бэлдээ. Тэрэ дамжуулга соогоо буряад хэлэнэй багшанарай ажал тухай харуулагша һэн. Эхэ оронойнгоо эрхим хүбүүдэй нэгэн Владимир Ширапов дамжуулга бүхэн дээрээ ехэ харюусалгатайгаар ажалладаг байгаа.

В.Ц. Ширапов Солбон Лыгденовэй «Булаг» гэһэн кинодо гол роль гүйсэдхэжэ, олоной һайшаалда хүртэһэн юм. Һүүлээрнь «Шаман» гэһэн кинодо баһа удхатай рольдо наадаа. Һаяхана буулгагдажа бай­гаа «Коралловые бусы» фильмдэ баһа наадажа үрдеэ.

Владимир Цырендондокович – «Бэлигэй зам – хүндэ зам/ «Про­зрение» гэһэн фильмын найруулгын ажалай түлөө 2019 ондо Чебокса­ры хотодо үнгэрһэн Уласхоорондын XII конкурсын лауреат; «Газарай амисхал» видеофильмын түлөө Бүхэроссиин үндэһэтэнэй кинонуу­дай конкурсын 3-дахи шатын лауреат.

В.Ц. Ширапов найдамтай нүхэр, аба, аха, нагаса байгаал даа. Сагаан һанаатай, сэхэ һайхан бодолтой, урагшаа зоримгой Владимир Цы­рендондокович Ширапов буряад зоной зүрхэ сэдьхэлдэ тэрэл зандаа үлэхэ.

Нүхэдынь, суг ажалладаг нүхэдынь