Ниигэм 23 apr 2020 504

​​Монгол Улас Буряад Улас болон Эрхүү можодо сая долларай сэнтэй мяха хандиблаба

Коронавирус үбшэнтэй бүхы дэлхэй тэмсэжэ байна гэжэ бултанда мэдээжэ. Энэ хүндэ сагта хүршэ Монгол гүрэн Ородой Холбоото Уласта сая долларай сэнтэй мяха хандиблаба. Энэ туhань Буряад Улас болон Эрхүү можодо дамжуулагдаха.

Монголой Ехэ Хуралай түрүүлэгшэ Гомбожавын Занданшатар энэ буянтай үйлэ хэрэг тухай Монголдо Ородой Холбоото Уласай элшэн сайд Искандер Азизовтай уулзахадаа хэлэhэн байна.

- Ород гүрэнэй коронавирус үбшэнтэй тэмсэхэ, тэрэниие дараха хэрэгтэ манай Монгол уласай хандиб туhатай байха гэжэ этигэнэбди, - гээд, Монголой Ехэ Хуралай спикер тэмдэглэбэ.

Мартын 21-дэ Ородой Холбоото Улас дэлхэйн 13 гүрэнүүдтэ, тэрэ тоодо Монгол уласта, COVID-19 үбшэнтэниие элирүүлхэ тест-системэнүүдые дамжуулhан байна. Роспотребнадзорто тэмдэглэhэнэй ёhоор, hаяын болзорто иимэ тестнүүд Египет, Серби, Венесуэла гүрэнүүдтэ эльгээгдэхэ юм.

Монгол гүрэн энээнhээ урид 2019 оной июлиин 5-да үерhөө хохидоhон Эрхүү можодо 100 хүнжэл, 100 тонно талха, 1,5 мянган мяханай консервэ, мянган дулаан оймhо эльгээhэн байна гээд тэмдэглэлтэй.

2019 оной сентябриин 3-до Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин болон Монголой Юрэнхылэгшэ Халтмаагийн Баттулга гүрэнүүдэй хоорондо эб нүхэсэлэй харилсаан болон холын хараата суг ажал тухай хэлсээ абаhан байна.

( Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами). Тиихэдэ Монгол гүрэндэ сэрэгэй-техническэ туhа хүргэхэ тухай 2004 оной мартын 3-да абтаhан хэлсээн hэргээгдээ.