Ниигэм 10 jun 2020 904

​​Буряад Уласай Түнхэн аймагта багашуулда дуратай бага пони унагалба

© фото: Таряшиновай гэр бүлын архивһаа

Түнхэн аймагай Хужар аймагта нэгэ шэнэ амитанаар баян болобо. Энэ үдэрнүүдтэ пони морин унагалба. 

“Мүнгэн хазаар” гэһэн ТОС-ой дэргэдэ баярта ушар болоо гээд хэлэлтэй. “Казанова” азарга болон “Муза” гүүнэй “гэр бүлэдэ” түрэһэн басаган үшөө нэрэтэй болоогүй.

- Бидэ ехэ баяртайбди. Унагандамнай нэрэ үгэхыень үхибүүдтэ дурадхаабди. Мүнөө интернет сүүлжээндэ ямар нэрэ үгэхөө суглуулжа байнхайбди. Тэдээн сооһоонь шэлэн абахабди. Мүнөө үедэ унагамнай эхэһээнь холо һаланагүй. Өөһэдымнай үхибүүдтэй һайн харилсана, эльбүүлнэ, таалуулна. Эхэнэниинь дэбхэрээд, хайраад харайнагүй, - гэжэ гэр бүлын хэрэг эрхилэгшэ Сырена Таряшинова хөөрэнэ.

“Казанова”, “Муза” хоёр Эрхүүһээ 2019 оной октябрь һарада асарагдаа. Сырена Таряшиновагай хэлэһээр, энэ хэрэгтэ гүрэнэй тэдхэмжэ үгтэһэн байна.

- Эхилжэ байһан олзын хэрэг эрхилэгшын түсэлөөр маанадта мүнгэн үгтөө. Тиигэжэ хоёр пони бидэ 130 мянгаар абаабди. Манай байдалда понинууд түргөөр дадаа. Үглөөдэртэнь хамаагүй эдеэлжэ, хорёо соогуур гүйлдэжэ захалаа. Мүн хүн зондо, илангаяа бага хүбүүд, басагадта, дуратай байшоо. Энээниие хараад, тааруу эмээл абажа, үхибүүдые наадуулжа эхилээбди, - гэжэ Сырена Таряшинова хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

“Мүнгэн хазаар” ТОС ганса Түнхэн аймагта бэшэ, мүн холо ойгуур мэдээжэ юм. Эндэ үбшэн үхибүүдые иппотерапиин аргаар эмнэлгэ эмхидхэгдэдэг гээшэ. Тэдээндэ тааруу оршон байдал тогтоогдонхой. Хубсаһа хунараа һэлгэхэ, дуласааха гэр бодхоогдонхой. Тэдэ эндээшье амтатайгаар эдеэлхэшье аргатай.

Ажалаа эршэтэйгээр ябуулжа байһан ТОС-оорхид хүгжэхэ ехэ түсэбтэй. Москвагай Измайловска мори урилдаанай спортын клубай дэргэдэхи адли понидром байгуулха һанаатайнууд.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Таряшиновай гэр бүлын архивһаа