Ниигэм 10 jun 2020 1394

​«Тивиком» теле-субагай агаарай долгиндо буряад мэдээсэлэй дамжуулга гаража эхилбэ

«Үдэрэй hонин» гэжэ буряад мэдээсэлэй дамжуулга «Тивиком» теле-субагай агаарай долгиндо гаража эхилбэ.

- Энэ хэрэг ябуулхадамнай, «Тивиком» телеканалай хүтэлбэрилэгшэд ехэ дэмжэлгэ үзүүлээ, агаарай долгиндо гараха саг оложо үгөө. Манай дамжуулгада шал ород шарайтай аад, тон һайнаар буряадаар мэдэхэ хүбүүд оролсоно. Максим Ибрагимов - шоумен, Виталий Нестерев - кинодо наададаг артист. Эдэмнай Буряадтаа үнинэй мэдээжэ хүбүүд. Саашадаа ургаха, хүгжэхэ һанаан байна, - гээд, тус түсэл бэелүүлэгшэ Арюна Раднаева хэлэнэ. 

Тус дамжуулга һаяын сагта 7 хоногой нэгэ удаа гаража байха. Буряад ороной һонинуудһаа гадна, хүршэ Монгол болон Хитад гүрэнүүдтэ һүүлэй үедэ болоһон үйлэ хэрэгүүд тухай мэдээсэлнүүд харагшадай һонорто дурадхагдахаар хараалагдана.

- Хэлэеэ алдажа байһан буряадуудта хэшээл болог лэ даа. Үнгэржэ ерэхэдээ, ородуудаар буряад дамжуулга хүтэлүүлдэг болобобди. Теэд яахаб, өөһэдөөл зэмэтэйлди даа, - гэжэ «Үдэрэй һонин» гэһэн дамжуулгын түрүүшын дугаар хараһан хүнүүд Интернедтэ һанамжаяа бэшэнэ.

Ондоо яһанай аад, буряад хэлэ мэдэхэ, үзэхэеэ һанаһан зон энэ түсэлдэ ерэжэ хабаадахада болоно.

Гэрэл зураг tvcom-tv.ru

Автор: Булат БАДМАЕВ