Ниигэм 19 may 2020 714

​​Буряад Уласай гахай үсхэбэрилгын үйлэдбэридэ захирал hэлгэгдэбэ

«Свинокомплекс Восточно-Сибирский» гэhэн гахай үсхэбэрилгын захиралаар найман жэлдэ хүдэлhэн Владимир Боровков тушаалаа сүлөөлжэ, Томскын гахай үсхэбэрилгын үйлэдбэри хүтэлбэрилбэ. Мүнөө Буряадай үйлэдбэри Владимир Боровковой орлогшо байhан Юлия Шишкина захиралай тушаал эзэлбэ.

Мүнөөдэр, майн 19-дэ, Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманда хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулhанай түлөө медаль Владимир Боровиковто Даба-Жалсан Чирипов барюулаа. Владимир Анатольевич Буряад Улас 2012 ондо ерэжэ, үүсэлэлгын цех барилга ударидаа. 2015 ондо свинокомплекс хүтэлбэрилөө.

- Хүтэлбэрилэгшын тушаал эзэлжэ, туршалга гарааб. Буряад уласта гэр бүлэ боложо, үхибүүтэй болооб, - гэжэ Владимир Боровков хэлэбэ.

Тиихэдэ хэhэн ажалаа үндэрөөр сэгнэнэб гэжэ тэрэ хэлэбэ.

- 2015 ондо компании хүтэлбэрилхэдэм, үйлэдбэрилhэн эдеэ хоол бага, ондоо шанартай байгаа. Бидэ мүнөө hайн шанартай эдеэ хоол дурадхаха талаар нилээд ажал ябуулаабди. 2019 ондо үтэгжүүлгын талаар бүхэроссиин хэмжээнэй туйлалтада хүрөөбди. Тиихэдэ нэгэ эхэ гахайhаа 17,8 поршоонхо абаабди (дунда зэргын хэмжээн 12-13 түл). Мүнөө генетикэ hайжаруулха талаар ажал үргэлжэлүулхэбди, - гэжэ Владимир Боровиков нэмэжэ хэлэбэ.

2019 оной дүнгүүдээр «Восточно-Сибирский» комплекс тус холдингын эрхимүүдэй тоодо ороhон байна. 80 мянга хүрэтэр гахайнууд тоо олошоржо, 18,5 тонно мяхан үйлэдбэрилэгдөө.

- Нэн түрүүн улас дотороо мяхаар ханганабди, тиихэдэ свинокомплексын үйлэдбэрилбхэн эдеэ хоол Үбэр Байгалай хизаар, Алас Дурна зүгэй Хабаровск, Владивосток хотонуудта дамжуулнабди. Хари гүрэнүүдтэ мяха худалдаhаарбди, 2019 ондо 848 тонно гахайн мяха ябуулаабди. Монголтой суг ажалланабди, - гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг