Ниигэм 10 jul 2020 318

Бэеынгээ энхэ элүүрые сахигты

COVID-19 үбшэнэй һүжэрөөд байха сагта хүн зоной бэеын энхэ элүүрые сахиха, һэргылэмжын хэмжээ ябуулгануудые эршэдүүлхэ, дүримүүдые шангадхаха асуудалнуудые Арадай Хуралай һунгамалнууд үнгэрһэн сессидэ хараба.

Санитарна хиналтын, бэеэ хамгаалгын ёһо гуримүүдые хазагайруулһан хүн зон харюусалгада хабаадуулагдажа, яла түлэхэ тухай анхан баталагдаһан дүримүүдтэ хубилалтанууд оруулагдаба. Энэ асуудал олоной анхаралые татажа, арсалдаатай хөөрэлдөөн болоо. Энээнһээ хойшо, хуулиин хүсөөр баталагдаһан ёһо гуримуудые эбдэһэн юрын хүн 500-1500 түхэриг, эмхи зургаанай толгойлогшо 2500-7500 түхэриг, юридическэ нюурнууд 12500-25000 түхэриг яла түлэхэ, - гээд һунгамалнууд зүбшэбэ. Ялануудые түлэһэн мүнгэн республикын бюджедтэ оруулагдаха.

Олоной газарта, үйлсэдэ хамгаалгын маскануудаар нюураа хаангүй ябаһан зон харюусалгада хабаадуулагдаха болоно. Энэ ушараар депутат Тумэн Дондоков:

Иимэ хэмжээнэй ялануудые баталхадаа, нэн түрүүн зон медицинскэ маскануудые худалдан абаха аргатай гү? Маскануудай оёлго Буряадтаа эхилжэ, тэрэниие хямдаар наймаалха хэрэгтэй. Бузар үбшэнэй һүжэрөөд эхилхэдэ иимэ масканууд эмэй сангай газарнуудта хомор болоод, сэнгынь ехээр дээшэлээ. Хоёр саг болоод лэ һэлгэжэ байхада, үдэрэй туршада хэды маска хэрэгтэйб, хэды мүнгэн гаргагдаха болоноб? Хүн зониие элдэб аргаар дайшалжа байхын орондо, али нэгэн туһаламжа үзүүлжэ, энэ хорюултай сагые дабажа гарахаяа бодохо ёһотойбди, - гээд депутат хэлээ.

 

Арадай Хуралай һунгамалнууд Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимнази ошожо, таһалганууд соохи агаар үбшэнэй бодосуудһаа сэбэрлэжэ байһан ультра-элшэтэй лампануудые хараа. Иимэ хэрэгсэл Прибор бүтээлгын заводто захил хэжэ, һуралсалай эмхинүүдые хангаха байгаа гэһэн дурадхал оруулагдаа. Уданшьегүй һуралсалай жэл эхилхэ, ямар һэргылэмжын ажал ябуулагдахыень мүнөө тодорхойлхо хэрэгтэй.

 Вячеслав Покацкий үгэ абахадаа, энэ үбшэнэй аймшагтай байһые хүн бүхэн ойлгохо ёһотой гэжэ тэмдэглээ. Халдабарита үбшэнтэниие аргалдаг больница ошожо үбшэнтэниие харабал, хүн бүхэн заал һаа бэеэ хамгаалха, һэргылэмжын дүримүүдые сахижа эхилхэ. Харин мүнөө харахада, зон яһала һанаа амархан болоод байна. Энэ буруу гэжэ тобшолоо.

Ерэхэ намар коронавирус үбшэн үшөө ехээр һүжэржэ магад гээд мэргэжэлтэд һанаата болоно. Тиин, тохогдохо ялануудай хэмжээе дээшэлүүлхэ шиидхэбэри арадай һунгамалнууд абаа.

Һүүлэй мэдээгээр республикада  COVID-19 үбшэндэ дайрагдаһан 3298 хүн бүридхэгдөө. Тэдэнэй диилэнхи хубинь – 2450 хүн эмнэлгэ гаража, һайн болоо. Гашуудалтайнь гэхэдэ, 27 хүн наһа бараа. 429 хүн эмнэлгэ гаража байна, 393 хүн амбулаторно аргаар эмнэлгэ абана.

 Алас Дурна зүгэй регионуудай дунда энэ үбшэнэй һүжэрһэн баримтануудаар Буряад Улас  долоодохи һуурида гараад байна. Эгээл олон үбшэнтэн Сахалиинда, эгээл үсөөн  Чукоткодо.

Росси дотор хамта дээрээ 700 мянган үбшэнтэн бүридхэгдөө.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Источник: yandex.ru