Ниигэм 13 jul 2020 395

Буряад Уласай  хүүгэдтэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдэһээр

Хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдтэ гүрэнэй талаһаа тэдхэмжэ хэдэн шэглэлээр үзүүлэгдэнэ. Һая гараһан нарайһаа 3-тай болоогүй үхибүүндэ гурбан һарын туршада 5 мянган түхэриг, 3-һаа 7-той болотор - һара бүхэндэ 6 түхэриг, 3-һаа 16 наһа гүйсэтэр - 10 мянган түхэриг мүнгэн үгтэнэ.

Байгша оной апрель һараһаа эхилээд, Орос уласай Президентын зарлигаар Буряад Уласай Пенсионно жасын таһаг эдэ түлбэринүүдые гэр бүлэнүүдтэ дамжуулна.

5 мянган түхэриг тэдхэмжэ түлэлгэдэ 592 миллион түхэриг  42 мянган үхибүүдтэ үгтөө. Июниин нэгэнһээ 3-16 наһатай 196 мянган  үхибүүдтэ 10 мянган түхэриг түлэгдөө. Хамтадаа 1,96 миллиард түхэриг мүнгэн гаргашалагдаа. Зарим түрэлхид энэ туһаламжа абаха тухайгаа мэдүүлгэ баряагүй байна. Байгша оной октябриин нэгэн болотор мэдүүлгэнүүд абтаха гээд хэлэе. Гэхэтэй хамта июлиин нэгэнһээ һая гараһан хүүгэдһээ эхилээд, 16 наһа хүрэжэ байһан үхибүүдтэ 10 мянган түхэриг түлэгдэбэ. 233 мянган хүүгэд гүрэнэй иимэ туһаламжада хүртэбэ.

Ажамидаралай хэмжээндэ хүрэхэ мүнгэнһөө бага салин түлбэритэй, ондоо нэмэри мүнгэнэй ажал үгы 21631 гэр бүлэнүүдтэ 3-һаа 7 наһатай болотор хүмүүжүүлэгдэдэг үхибүүдтэ тэдхэмжэ яһала хэрэгтэй байна.  Һара бүхэндэ 6032 түхэриг 28120 үхибүүн абана.

Мүнөө Буряад Уласай Пенсионно жасада түрэлхидэй зүгһөө тэдхэмжэ абаха тухай 3092 мэдүүлгэ ороод байна. Эдэнь һаяар шалгагдажа, тэдхэмжэ түлэгдэхэ.

Фото: egov-buryatia.ru