Ниигэм 13 jul 2020 182

Ород уласта мүнөөдэр түүхэ, физикээр ЕГЭ-2020 үнгэрхэнь

Июлиин 11-ндэ тоо бодолгоор шалгалта үнгэрөө, - гээд дуулганабди. Энэ жэл дунда һургуули дүүргэжэ байһан һурагшадай тоо бодолгын эхин мэдэсэ элирүүлгын шалгалта болюулагдаһан байна.  Саашадаа тоо бодолготой холбоотой шэглэлээр һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ дуратай үхибүүд, профильно тоо бодолгоор шалгалта тушааба. Хамтадаа тоо бодолгоор шалгалта тушааха тухайгаа 2596 хүн мэдүүлгэ үгэһэн байбашье, 245-ниинь шалгалтадаа ерээгүй. Али нэгэн шалтагһаа саг соогоо экзамен баряагүй, дахинаа тушааха һурагша июлиин 24-25-най үдэрнүүдтэ ЕГЭ тушааха эрхэтэй.

Бүхы шалгалтануудай дүнгүүд июлиин 24 болотор гаргагдаха түсэбтэй. Дахин тушаагдаһан шалгалтын дүн  һуралсалай дээдэ болон дунда эмхинүүдтэ дансануудые абалгын болзорой эхилтэр тодорхойлогдохо.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru