Ниигэм 21 jul 2020 440

Северобайкальск хотодо коронавирус үбшэн һүжэрһөөр

Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэд Северобайкальск хотын эдеэ хоолоор зониие хангадаг эмхинүүдые шалгажа, хоёр долоон хоногоор ажалыень тогтообо.

Үшөө тиихэдэ хүн зоной олоор суглардаг, сүлөө сагаа зохидоор үнгэргэдэг парк, талмайнуудай шалгалта боложо, санитарна хиналтын дүрим хазагайруулһан ушарнууд элирүүлэгдэбэл  хорюул тогтоогдохо. Эдеэ хоолһоо гадуур эд бараа наймаалдаг магазин, дэлгүүрнүүдтэ мүн лэ шалгалта эдэ үдэрнүүдтэ болохо.

 Июлиин 20-най байдалаар Северобайкальск хотодо COVID-19 үбшэнтэй 217 хүн бүридхэгдөө. Июль һарын эхинһээ энэ үбшэн хойто зүгэй хотодо ехээр һүжэржэ эхилһэн байна. Эмшэдэй һэргылэмжын дүримүүдые заатагүй сахиха хэрэгтэй гэбэшье, “Волна”, “Байкал бизнес-ланч” кафенуудта түрэ найр, юбилейнүүд  үнгэргэгдэһэн байна.

Эдэ эмхинүүдэй хүтэлбэрилэгшэдые харюусалгада хабаадуулха талаар ажал ябуулагдажа байна, - гээд Буряад Уласай санитарна хиналтын ахамад врач Сергей Ханхареев тэмдэглэбэ.

Хүн зондо эмнэлгын туһаламжа үзүүлдэг албанууд ажалаа шангадхажа, үбшэнтэниие аргалха талаар бүхы хүсэ шадалаараа оролдоно. Эмнэлгын газарта 23 хүн ороод байна. 77 хүн эмшэдэй харууһан доро, 21 хүн хүнгэнөөр коронавирус үбшэниие дабажа байна. Санавиациин аргаар 9 үбшэнтэн Улаан-Үдэ хото асаруулагдаа. Үшөө 6 хүн һаядаа наашаа асарагдаха.

Гэхэтэй хамта, июлиин 20-най байдалаар Буряад орондо коронавирус үбшэндэ дайрагдаһан 3729 хүн тоологдоно. Үнгэрһэн хоногто үбшэлһэн 37 хүн нэмэгдээ. 1327 хүн үбшэлһэн зонтой харилсаһан байна. Тэдэнэр шалгалта гараба. Хамтадаа 216148 хүн шалгалта гараад байна. Эмнэлгын газарнуудта 381 үбшэнтэн, тэдэнэй тоодо 21 үхибүүд ороно. Үхибүүдэй бэеын тамир бараг гээд, эмшэд тэмдэглэнэ. Амбулаторно аргаар 429 хүн эмнэлгэ абажа байна. Энэ үбшэнһөө 2882 хүн һайн болоо. Үнгэрһэн хоногой туршада 28 хүн эмнэлгэ гаража, гэртээ бусаа. 37 үбшэнтэн наһа бараа.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: egov-buryatia.ru