Ниигэм 24 jul 2020 464

Хани барисаанай һургуули

 Бүгэдэ арадуудай нэгэ­дэлгэдэ, нүхэсэлгэдэ зорюулагдаһан тусхай һургуули Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын дээдэ һургуулида хүдэлнэ. Оюутад, багшанар эндэ хани барисаанда тон ехэ анхарал хандуулна.

 Буряад Уласай Засагай газарай, спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай дэмжэлгэ­дэ хүртэһэн энэ һургуули олондо туһатай байгаа. Юуб гэхэдэ, залуу һүрэг Ин­тернет сүлжээндэ гараһан элдэб янзын худал һонин мэдээнүүдтэ этигэжэ, хэрэг­тэй хэрэггүй уряал дуудалга­нуудта ехээр дайрагдана.

 Мүнөө үедэ элдэб экс­тремис ябадал хэхэ тухай уряал Интернедтэ оло­ор ябадаг болошонхой. Гүрэмнай энээниие хорихо гэжэ ехэ оролдолго гарга­на. Хэды тиигэбэшье, арад олоной дунда яһа хаяха дуратайшуул олон зандаа. Ехэнхи хандалганууд залуу­шуулда дурадхагдана. Юуб гэхэдэ, тэдэнэр ехээр юумэ ойлгонгүй, лайк табина, тэрэ мэдээгээр хубаалдана. Энээнэйнгээ түлөө сүүдлүүлнэ. Улаан-Үдэдэмнайшье иимэ ушарнууд тохёолдоо. Залуу хүнэй хуби заяанда энэнь муугаар нүлөөлнэ бшуу. Тиимэһээ иимэ түсэлнүүд һургуули бүхэндэ хүдэлжэ байбал, ехэ удхатай", - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай түрүүлэгшын орлогшо Ми­хаил Харитонов үндэрөөр сэгнэнэ.

Улаан-Үдэ хотодо һуралсалаа үргэлжэлүүлхэеэ холо ойроһоо хүбүүд, басагад ерэнэ бшуу. Һуралсалай бүхы гуламтануудта Ород гүрэнэй олон тоото угсаатан, мүн хари гүрэнэйшье оюутад һурана гэхэдэ, алдуу болохогүй. Тиигэжэ Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой дээдэ һургуулида олон жэлдэ тыва, яхад, мон­гол, хитад, солонгос оюутад һурадаг юм. Мүнөө жэлһээ тэндэ Бразилиин, Пакиста­най, Энэдхэгэй хүнүүд ерэн­хэй. ВСГИК-ай түлөөлэгшын хэлэһээр, арад зоной дунда хани барисаанай хэмжээ ябу­улганууд олоор болоно. Мүн бусадшье һуралсалай гулам­тануудта энэ талаар ехэхэн ажал ябуулагдана.

Буряадай хүдөө ажа­хын академидэ арадуудай нэгэдэлгэдэ, нүхэсэлгэдэ зорюулагдаһан тусхай һургуули һонирхолтой хэдэн хэмжээ ябуулгануудые эмхидхээ. Гүн ухаанай эрдэмэй кандидат Елена Баторовагай хэлэһээр, һуралсалай гулам­тын бүхы оюутадай дунда асуулта хэгдээ.

 Хани барисаан, ондоо арадта хандаса тухай 20 га­ран асуудалнуудта манай оюутад харюусаа. Жэшээл­бэл, ондоо арадай соёлдо болон шажан мүргэлдэ яагаад ханданабта, тэдээндэ туһа нэмэри үзүүлнэ гүт, он­доо яһатанда муу хандасатай дайралдана гүт, яагаад хо­ринобта энээниие гэхэ мэтэ асуудалнууд табигдаа. Бүхы харюунуудые шэнжэлһэнэй удаа, манай оюутад ямар­шье ондоо яһатантай таа­ража нүхэсэхэ аргатай, хари гүрэнэй хүндэ туһалхаар бэлэн хүнүүд гэжэ ойлгообди", - гэжэ Елена Баторова хэлэнэ.

Энээндэ академиин улас­хоорондын таһагай нүлөө ехэ. Юуб гэхэдэ, түсэлэй ябуулгын үедэ ойлгуу­ламжын ажал хэгдээ, хани барисаанай хэшээлнүүд үнгэргэгдөө.

Монголһоо ерэһэн оюутад Ганбаатар Нагварал­нагиил болон Эрдэнэбат Оюун-Эрдэнэ гэгшэдэй тэмдэглэһээр, хари гүрэнэй түлөөлэгшэдтэ эндэ һайнаар хандана.

- Ород гүрэнэй дээдэ һургуулиин диплом Монгол­до сэнтэй. Тиимэһээ Улаан- Үдэдэ манай оюутад жэл бүри олошорно. Хүдөө ажахын академи эрхимээр дүүргэһэн оюутаднай томо эмхи зур­гануудта һайн ажал олоод хүдэлжэ ябана. Бидэ ганса һайн эрдэм мэдэсэ абана бэ­шэбди, мүн бусад арадуудай ёһо заншалтай танилсанабди, хари хэлэнүүдтэ һуранабди, - гэжэ Оюун-Эрдэнэ хөөрэнэ.

Хани барисаанай һургуули хүдөө ажахын академидэ саашадаашье хүдэлжэ байхаар хараалаг­дана. Буряад Уласай спор­тын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай дэргэдэхи “Залуушуулай эдэбхинүүдэй түбэй” захи­рал Эржена Никифорова тус һургуулиин эдэбхитэйгээр хүдэлхые хараад, оюутадай бүхы үүсхэлнүүдые дэмжэхэ­эр байһанаа мэдүүлээ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: БГСХА сайтһаа, З. Ямпиловагай гэрэл зураг