Ниигэм 5 aug 2020 185

Һэргылэмжын шалгалтанууд

Августын 7-ндо Буряад Улас дотор  харгын аюулгүй байдал сахидаг гүрэнэй инспекциин мэргэжэлтэд хэдэн шалгалтануудые үнгэргэхэ.

Гол ушар, һогтуу жолоошодые элирүүлхэ талаар болон харгыда аюулгүй ябадалай дүримүүдые хазагайруулха ушарнуудһаа һэргылэмжын ажал ябуулагдаха.

Хамта дээрэ энэ хэрэгтэ 100 автоинспекторнууд хабаадуулагдаха. Дотоодын хэрэгүүдэй таһагай, ППС албанай, Росгвардиин сэрэгшэд, арадай дружинануудай түлөөлэгшэнэр шалгалтада гараха. Улаан-Үдэ хотоһоо аймагууд руу ошодог харгынуудта инспекторнууд гараха. Гадна хэдэн газарта шалгалтанууд болохо.  

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru