Ниигэм 12 aug 2020 286

​Буряадай ажахынууд жэлэй эхинhээ 120 мянганhаа дээшэ тугалнуудые абаа

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман

     Буряад Уласай аймагуудай хүдөө ажахын хүтэлбэринүүдэй мэдээсэһээр, жэлэй эхинhээ улас дотор 124,1 мянган тугалнууд абтаа, үнеэдэй 80 хубинь
тугаллаа. 2019 ондо энэ тоо 78 хубида хүрэһэн байна.


- Нёдондо жэл һайн шанартай малай тэжээл ехээр бэлдэгдэжэ, үбэлэй саг гарзагүй дабагдажа, малай түл олоор абагдаба,

- гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо - хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов хөөрэбэ.
Буряад Уласай Бэшүүр - 93,1%, Аха - 92,7%, Сэлэнгэ - 86,9% аймагуудта эгээл олон тугал абтагдаа. Жэлэй һүүл багта энэ тоо тодорхойлогдохо.  «АПК-гай  болон Буряад Уласай хүдөөгэй нютаг дэбисхэрнүүдэй хүгжэлтэ» гэhэн гүрэнэй программын хэмжээндэ үнеэдэй тоо олошоруулгада тэдхэмжэ үзүүлхэ талаар хэмжээ ябуулганууд бэелүүлэгдэнэ. Энэ гүрэнэй туhаламжада хүртэхын эбэртэ бодо малай түл - 80 %-hээ, хонидой – 90 %-hээ бага байха ёhогүй. Иигэжэ хони, малай залуу һүрэг олошоруулагдана.

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман